Page 9 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 9

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      İKİNCİ BÖLÜM ....................................................................... 63
      Belediye Bütçesi ........................................................................ 63
      Madde 61 Belediye bütçesi ...................................................... 63
      Madde 62 Bütçenin hazırlanması ve kabulü .......................... 64
      Madde 63 Harcama yetkilisi .................................................... 64
      Madde 64 Kesinhesap .............................................................. 64
      Madde 65 Bütçe sistemi ............................................................ 65
      Madde 66 Geçmiş yıl bütçesinin devamı ................................. 65
      Madde 67 Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri ........... 65
      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................... 66
      Borçlanma ve İktisadî Girişimler ........................................... 66
      Madde 68 Borçlanma ............................................................... 66
      Madde 69 Arsa ve konut üretimi ............................................ 67
      Madde 70 Şirket kurulması ..................................................... 68
      Madde 71 İşletme tesisi............................................................ 68
      Madde 72 Borç ve alacakların takas ve mahsubu .................... 69
      ALTINCI KISIM ...................................................................... 69
      Çeşitli ve Son Hükümler .......................................................... 69
      BİRİNCİ BÖLÜM ..................................................................... 69
      Çeşitli Hükümler ....................................................................... 69
      Madde 73 Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı .......................... 69
      Madde 74 Yurt dışı ilişkileri .................................................... 74
      Madde 75 Diğer kuruluşlarla ilişkiler .................................... 75
      Madde 76 Kent konseyi ........................................................... 77
      Madde 77 Belediye hizmetlerine gönüllü katılım .................... 78
      Madde 78 Yazışma .................................................................. 78

                          TBB | vii
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14