Page 8 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 8

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      ÜÇÜNCÜ KISIM...................................................................... 48
      Belediye Teşkilâtı ...................................................................... 48
      BİRİNCİ BÖLÜM ..................................................................... 48
      Belediye Teşkilâtı ve Personeli ............................................... 48
      Madde 48 Belediye teşkilâtı ..................................................... 48
      Madde 49 Norm kadro ve personel istihdamı ......................... 49
      Madde 50 Personel devri ........................................................ 53
      İKİNCİ BÖLÜM ....................................................................... 55
      Belediye Zabıtası, İtfaiye ve Acil Durum Plânlaması ........ 55
      Madde 51 Zabıtanın görev ve yetkileri .................................... 55
      Madde 52 İtfaiye ...................................................................... 56
      Madde 53 Acil durum plânlaması .......................................... 56
      DÖRDÜNCÜ KISIM ............................................................... 57
      Belediyelerin Denetimi ............................................................. 57
      Madde 54 Denetimin amacı .................................................... 57
      Madde 55 Denetimin kapsamı ve türleri ................................. 58
      Madde 56 Faaliyet raporu ........................................................ 58
      Madde 57 Hizmetlerde aksama ............................................... 59
      Madde 58 Denetimle ilgili diğer hükümler .............................. 60
      BEŞİNCİ KISIM ....................................................................... 61
      Malî Hükümler .......................................................................... 61
      BİRİNCİ BÖLÜM ..................................................................... 61
      Belediyenin Gelir ve Giderleri ................................................. 61
      Madde 59 Belediyenin gelirleri ................................................ 61
      Madde 60 Belediyenin giderleri ............................................... 61      vi | TBB
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13