Page 7 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 7

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      Madde 32 Huzur ve izin hakkı ................................................ 37
      İKİNCİ BÖLÜM ....................................................................... 38
      Belediye Encümeni .................................................................... 38
      Madde 33 Belediye encümeni .................................................. 38
      Madde 34 Encümenin görev ve yetkileri ....................................... 38
      Madde 35 Encümen toplantısı .................................................. 39
      Madde 36 Encümen üyelerine verilecek ödenek ...................... 40
      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................... 40
      Belediye Başkanı ....................................................................... 40
      Madde 37 Belediye başkanı .................................................... 40
      Madde 38 Belediye başkanının görev ve yetkileri ...................... 41
      Madde 39 Belediye başkanının özlük hakları .......................... 42
      Madde 40 Başkan vekili ........................................................... 43
      Madde 41 Stratejik plân ve performans programı ................... 43
      Madde 42 Yetki devri .............................................................. 44
      Madde 43 İhtilâf hâli .............................................................. 44
      Madde 44 Belediye başkanlığının sona ermesi ......................... 44
      Madde 45 Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak
      İşlemler ..................................................................................... 45
      Madde 46 Belediye başkanı görevlendirilmesi ......................... 47
      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ............................................................ 47
      Organlara İlişkin Ortak Hükümler ........................................ 47
      Madde 47 Görevden uzaklaştırma ........................................... 47


                           TBB | v
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12