Page 6 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 6

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      Madde 13 Hemşehri hukuku .................................................... 16
      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................... 17
      Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ......................... 17
      Madde 14 Belediyenin görev ve sorumlulukları ...................... 17
      Madde 15 Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ........................ 20
      Madde 16 Belediyeye tanınan muafiyet ................................... 25
      İKİNCİ KISIM .......................................................................... 26
      Belediyenin Organları .............................................................. 26
      BİRİNCİ BÖLÜM ..................................................................... 26
      Belediye Meclisi ........................................................................ 26
      Madde 17 Belediye meclisi ....................................................... 26
      Madde 18 Meclisin görev ve yetkileri ...................................... 26
      Madde 19 Başkanlık divanı ...................................................... 28
      Madde 20 Meclis toplantısı ..................................................... 29
      Madde 21 Gündem .................................................................. 30
      Madde 22 Toplantı ve karar yeter sayısı ................................. 30
      Madde 23 Meclis kararlarının kesinleşmesi ............................ 31
      Madde 24 İhtisas komisyonları ................................................ 32
      Madde 25 Denetim komisyonu ................................................ 33
      Madde 26 Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları ................ 34
      Madde 27 Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere
      katılamayacağı durumlar .......................................................... 35
      Madde 28 Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri ......... 35
      Madde 29 Meclis üyeliğinin sona ermesi ................................ 35
      Madde 30 Meclisin feshi .......................................................... 36
      Madde 31 Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi ........ 36

      iv | TBB
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11