Page 22 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 22

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      MÜKERRER YEDİNCİ BÖLÜM ......................................... 264
      Bina İnşaat Harcı .................................................................... 264
      Ek Madde 1 Konu, vergiyi doğuran olay .............................. 264
      Ek Madde 2 İstisnalar ........................................................... 265
      Ek Madde 3 Mükellef ............................................................ 266
      Ek Madde 4 Matrah .............................................................. 267
      Ek Madde 5 Harcın ödenmesi ve yeri .................................... 267
      Ek Madde 6 Tarife ................................................................. 267
      SEKİZİNCİ BÖLÜM .............................................................. 268
      Çeşitli Harçlar ......................................................................... 268
      Madde 79 Kayıt ve suret harcı .............................................. 268
      Madde 80 İmar ile ilgili harçlar  ........................................... 270
      Madde 81 İşyeri açma izni harcı ........................................... 271
      Madde 82 Muayene, ruhsat ve rapor harcı ........................... 271
      Madde 83 Sağlık belgesi harcı ............................................... 271
      Madde 84 Çeşitli harçlara ait tarifeler .................................. 272
      Madde 85 Çeşitli harçların uygulama esasları ve ödenmesi .. 273
      ÜÇÜNCÜ KISIM.................................................................... 273
      Harcamalara Katılma Payları .............................................. 273
      Madde 86 Yol harcamalarına katılma payı ........................... 273
      Madde 87 Kanalizasyon harcamalarına katılma payı ........... 274
      Madde 88 Su tesisleri harcamalarına katılma payı ............... 274
      Madde 89 Payların hesaplanması ......................................... 275
      Madde 90 Payların tahakkuk şekli ......................................... 276
      Madde 91 Tahakkuk zamanı ................................................. 276
      Madde 92 Payların ilanı ....................................................... 277

      xx | TBB
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27