Page 17 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 17

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................. 216
      Mali Kaynaklar ve Bütçe ....................................................... 216
      Madde 13 Gelirler ................................................................... 216
      Madde 14 Kredi ve borçlanmalar ........................................... 217
      Madde 15 Bütçe ..................................................................... 217
      Madde 16 Hesap özetleri ve bilanço ....................................... 218
      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM .......................................................... 218
      Hak ve Muafiyetler ................................................................. 218
      Madde 17 Kanalizasyon şebekesine bağlanma zorunluluğu .. 218
      Madde 18 Su ve Kanalizasyon durum belgesi ...................... 218
      Madde 19 Zararlı suların tasfiyesi ........................................ 219
      Madde 20 Kanalizasyon şebekesine verilemeyecek maddeler 219
      Madde 21 Muafiyetler .......................................................... 220
      Madde 22 Uygulanmayacak kanunlar ................................... 220
      BEŞİNCİ BÖLÜM .................................................................. 221
      Çeşitli Hükümler ..................................................................... 221
      Madde 23 Tarife tespit esasları .............................................. 221
      Madde 24 Şebeke olmayan yerlerde yapılacak tesisler ........... 221
      Madde 25 Yağmur sularının uzaklaştırılması ....................... 222
      Madde 26 Devir işleri ........................................................... 222
      Madde 27 Ceza hükümleri .................................................... 222
      Madde 28 Yürürlükten kaldırılan hükümler ......................... 223
      Ek Madde 1 Genel Kurulun kararlarının onayı ................... 223
      Ek Madde 2 Değiştirilmeyen maddelere atıf ........................ 223
      Ek Madde 3 İSKİ yetkilileri hakkında soruşturma ................ 223
      Ek Madde 4 .......................................................................... 224

                          TBB | xv
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22