Page 15 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 15

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................. 182
      Birliğin Organları ................................................................... 182
      Madde 7 Birliğin organları ................................................... 182
      Madde 8 Birlik meclisi .......................................................... 182
      Madde 9 Meclisin görev ve yetkileri ...................................... 183
      Madde 10 Meclis başkanlık divanı ......................................... 184
      Madde 11 Meclis toplantısı ................................................... 185
      Madde 12 Birlik encümeni ..................................................... 186
      Madde 13 Encümenin görev ve yetkileri .................................. 187
      Madde 14 Birlik başkanı ........................................................ 187
      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM .......................................................... 189
      Malî Hükümler ........................................................................ 189
      Madde 15 Birliğin gelirleri .................................................... 189
      Madde 16 Birliğin giderleri ................................................... 189
      BEŞİNCİ BÖLÜM .................................................................. 190
      Çeşitli Hükümler ..................................................................... 190
      Madde 17 Teşkilât .................................................................. 190
      Madde 18 Köylere hizmet götürme birlikleri ......................... 191
      Madde 19 Sulama birlikleri ................................................... 193
      Madde 20 Ülke düzeyinde birlik kurulması ........................... 193
      Madde 21 Birlik üyelerinin yükümlülükleri ......................... 194
      Madde 22 Ortak hükümler .................................................... 195
      Ek Madde 1 Turizm altyapı hizmet birlikleri ........................ 197
      Ek Madde 2 Ceza ve yasaklama ............................................. 197
      Geçici Madde 1 ..................................................................... 198
      Geçici Madde 2 ..................................................................... 199

                          TBB | xiii
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20