Page 12 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 12

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM .......................................................... 114
      Büyükşehir Belediyesinin Organları .................................... 114
      Madde 12 Büyükşehir belediye meclisi .................................. 114
      Madde 13 Meclis toplantısı .................................................. 114
      Madde 14 Meclis kararlarının kesinleşmesi........................... 115
      Madde 15 İhtisas komisyonları ............................................. 116
      Madde 16 Büyükşehir belediye encümeni ............................. 117
      Madde 17 Büyükşehir belediye başkanı ................................. 118
      Madde 18 Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri
       ................................................................................................ 118
      Madde 19 Belediye başkanlığının sona ermesi ....................... 120
      Madde 20 Danışmanlar ......................................................... 120
      BEŞİNCİ BÖLÜM .................................................................. 121
      Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı ve Personeli ..................... 121
      Madde 21 Büyükşehir belediyesi teşkilâtı ............................. 121
      Madde 22 Personel istihdamı ................................................ 121
      ALTINCI BÖLÜM .................................................................. 122
      Malî Hükümler ........................................................................ 122
      Madde 23 Büyükşehir belediyesinin gelirleri ......................... 122
      Madde 24 Büyükşehir belediyesinin giderleri ....................... 124
      Madde 25 Büyükşehir belediye bütçesi ................................. 126
      Madde 26 Şirket kurulması ................................................... 127
      YEDİNCİ BÖLÜM ................................................................. 128
      Çeşitli Hükümler ..................................................................... 128
      Madde 27 Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon
       ................................................................................................ 128


      x | TBB
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17