Page 11 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 11

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      Madde 87 Yürütme ................................................................... 91
      Geçici Madde 1 ...................................................................... 91

                5216 SAYILI
          BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
      BİRİNCİ BÖLÜM ..................................................................... 99
      Amaç, Kapsam ve Tanımlar ................................................... 99
      Madde 1 Amaç ......................................................................... 99
      Madde 2 Kapsam ..................................................................... 99
      Madde 3 Tanımlar ................................................................... 99
      İKİNCİ BÖLÜM ..................................................................... 100
      Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşu ve Sınırları ................ 100
      Madde 4 Kuruluş .................................................................. 100
      Madde 5 Büyükşehir belediyesinin sınırları ......................... 100
      Madde 6 Büyükşehir belediyesine katılma ............................ 100
      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................. 101
      Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
      ................................................................................................... 101
      Madde 7 Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve
      Sorumlulukları ....................................................................... 101
      Madde 8 Alt yapı hizmetleri ................................................. 109
      Madde 9 Ulaşım hizmetleri ................................................... 111
      Madde 10 Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri
      ve imtiyazları .......................................................................... 112
      Madde 11 Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi..... 113
                           TBB | ix
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16