Page 9 - Resmi Yazışma Kuralları (3. Baskı)
P. 9

teşkil eden ve aidiyet zinciri içerisindeki yönetimini elektronik
      ortamda sağlayan sistem.

      e) Elektronik onay
         Güvenli elektronik imza kullanılmayan durumlarda paraf
      yerine geçecek kaydın elektronik ortamda alınması.
      f) Elektronik ortam
         EBYS içerisinde e-Yazışma Teknik Rehberi’ne uygun
      olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış belgelerin
      hazırlandığı, kayıt altına alındığı, saklandığı ve gönderildiği
      ortam.

      g) e-Yazışma Teknik Rehberi
         Elektronik  ortamda   yapılacak  resmî  yazışmalar
      kapsamında oluşturulan belgelerin yapısı, formatı, imzalama
      ve şifreleme mekanizmaları gibi teknik hususları tanımlayan
      ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yayımlanan
      güncel rehber.

      ğ) Fiziksel ortam
         Kâğıt ortamında yapılan işlemler.
      h) Form
         Biçimli belge.

      ı) Format
         Elektronik dosya türleri.

      i) Günlük rapor
         EBYS’de yapılan ekleme, değiştirme, silme, arama,
      görüntüleme, gönderme ve alma gibi işlemlerin hangi EBYS
      elemanı üzerinde ve kimin tarafından gerçekleştirildiği ile
      işlemin gerçekleştirildiği tarih ve saat bilgisini ihtiva eden
      kayıtlar.
                                 TBB | 3
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14