Page 8 - Resmi Yazışma Kuralları (3. Baskı)
P. 8

Bu Kitap’taki örneklerde geçen kurumlar, kişi isimleri ve
      belgeler hayalî olarak hazırlanmış olup örneklerin hiçbir
      kurum veya kişi ile ilgisi bulunmamaktadır.


      2- TANIMLAR

      a) Aidiyet zinciri
         Belgenin hazırlanmasından tasfiyesine kadar olan süreç.

      b) Arşiv imza
         Kriptografik metodların zaman içerisinde koruyucu
      özelliğini yitirmesine karşı, periyodik olarak alınan zaman
      damgası ile korunan elektronik imza.
      c) Belge

         Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya
      kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare
      tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu
      fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini
      muhafaza eden, güvenli elektronik imza ya da el yazısıyla
      imzalanmış ve kayıt altına alınmış her türlü bilgi.

      ç) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)
         Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülen ve
      idarelerin merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatındaki birimlerinin
      Türkiye  Cumhuriyeti  Devlet  Teşkilatı  Numarası  ile
      tanımlandığı sistem.

      d) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
         İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken hazırladıkları ve
      faaliyetlerinin delili olabilecek e-Yazışma Teknik Rehberi’ne
      uygun belgelerin içerik, üstveri, format ve ilişkisel özelliklerini
      koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil


      2 | TBB
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13