Page 5 - Resmi Yazışma Kuralları (3. Baskı)
P. 5

İÇİNDEKİLER


      1- GİRİŞ ...................................................................................................... 1
      2- TANIMLAR ........................................................................................... 2
        a) Aidiyet zinciri ...................................................................................... 2
        b) Arşiv imza ............................................................................................ 2
        c) Belge ..................................................................................................... 2
        ç) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) .............................. 2
        d) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) .......................................... 2
        e) Elektronik onay ..................................................................................... 3
        f) Elektronik ortam ................................................................................... 3
        g) e-Yazışma Teknik Rehberi .................................................................... 3
        ğ) Fiziksel ortam ....................................................................................... 3
        h) Form ..................................................................................................... 3
        ı) Format ................................................................................................... 3
        i) Günlük rapor ........................................................................................ 3
        j) Güvenli elektronik imza ........................................................................ 4
        k) İdare ..................................................................................................... 4
        l) İmza sahibi ............................................................................................ 4
        m) Kurumsal belge kayıt sistemi .............................................................. 4
        n) Olağanüstü durum .............................................................................. 4
        o) Resmî yazışma ...................................................................................... 5
        ö) Standart dosya planı ............................................................................ 5
        p) Üstveri ................................................................................................. 5
        r) Üst yazı ................................................................................................ 5
        s) Yetkili makam ....................................................................................... 5
        ş) Zaman damgası .................................................................................... 5
        t) Zorunlu hâl........................................................................................... 6
      3- BELGENİN ÖZELLİKLERİ ................................................................ 6
        a) Resmi yazışma ortamları ...................................................................... 6
        b) Nüsha sayısı ......................................................................................... 8
        c) Belgenin şeklî özellikleri ....................................................................... 9
        ç) Yazı tipi ve harf büyüklüğü ................................................................ 10
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10