Page 14 - Resmi Yazışma Kuralları (3. Baskı)
P. 14

Kılavuz’a göre olağanüstü durumlar;
         Deprem, sel, heyelan veya yangın gibi doğal afet
         durumları
         Uzun süreli elektrik kesintileri
         EBYS veya EBYS’nin kullandığı donanım veya yazılım
         bileşenlerinin (veri tabanı, sunucu vb.) herhangi birine
         erişimde uzun süreli olarak sorun yaşanması
         Olağan dışı arızalar nedeniyle internet altyapısının geniş
         çapta  hasar  görmesi  veya  internet  altyapısının
         çalışmaması
         Elektronik imza altyapısının çalışmaması sebebiyle
         elektronik imza/zaman damgası işlemi için erişilmesi
         gereken kurum dışı uygulamalara uzun süreyle
         erişilememesi

         Kılavuz’da ayrıca idarelerin yukarıda belirtilen durumlar
      haricinde iç mevzuatla zorunlu hal veya olağanüstü durum
      tanımlaması yapmamaları gerektiği de vurgulanmaktadır.
      b) Nüsha sayısı
         Yönetmelik, elektronik ortamda güvenli elektronik imza
      ile imzalanan belgelerin tek nüsha olarak hazırlanacağını
      düzenlemektedir.
         Zorunlu  hâllerde  veya  olağanüstü   durumlarda
      hazırlanacak belgeler ise paraflı nüshası hazırlayan idarede
      kalacak şekilde en az iki nüsha olarak düzenlenir.

      8 | TBB
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19