Page 13 - Resmi Yazışma Kuralları (3. Baskı)
P. 13

Bu şekilde hazırlanan belgeler, muhatapları ile elektronik
      ortamda paylaşılacak, elektronik ortamda saklanacaktır.

         2015 tarihli Yönetmelikte olduğu gibi 2020 tarihli
      Yönetmelikte de güvenli elektronik imza ile imzalanan
      belgelerin, çıktısının alınarak el yazısıyla imzalanmayacağı ve
      fiziksel ortamda saklanmayacağı düzenlenmektedir.
                      4
         Bu genel kuralın iki istisnası bulunmaktadır. Buna göre
      zorunlu hâllerde veya olağanüstü durumlarda resmî
      yazışmalar, el yazısıyla imzalanan belgelerle yapılır. Bu
      belgelerin gönderilmesi ve saklanması fiziksel ortam şartlarına
      göre gerçekleştirilir.
         Yönetmelik’te zorunlu hal ilgili mevzuattaki özel hükümlere
      göre belgenin fiziksel ortamda hazırlanması gereken haller şeklinde
      tanımlanmaktadır. Kılavuz ise bu tanımı somutlaştırmış,
      aşağıdaki halleri ifade ettiğini belirtmiştir:

       Kılavuz’da zorunlu haller;
        - Çok gizli, gizli ve özel nitelikli belgelerin
         hazırlanması

        - Kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi
         tuttuğu hukuki işlemlerin hazırlanması

         Belgelerin fiziksel ortam şartlarına göre hazırlanacağı
      diğer hal ise olağanüstü durumlardır. Kılavuz’da bir hâlin
      olağanüstü durum sayılabilmesi için hizmeti aksatabilecek ve hak
      kaybına yol açabilecek nitelikte olması gerektiği vurgulanmakta
      ve bu haller tahdidi olarak sıralanmaktadır.

      4
       2/2/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik
      Madde 26/4 ve 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de
      yayımlanan Yönetmelik madde 4/1
                                 TBB | 7
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18