Page 12 - Resmi Yazışma Kuralları (3. Baskı)
P. 12

t) Zorunlu hâl
         İlgili mevzuattaki özel hükümlere göre belgenin fiziksel
      ortamda hazırlanması gereken hâller.


      3- BELGENİN ÖZELLİKLERİ

      a) Resmi yazışma ortamları
         Yönetmelik resmî yazışmaların, elektronik ortamda e-
      Yazışma Teknik Rehberi’ne uygun olarak hazırlanan ve
      güvenli elektronik imza ile imzalanan belgelerle yapılacağını
                                     3
      düzenlemektedir.
         Bu hükümle, resmi yazışma süreçlerinde elektronik ortam
      esas hale getirilmiş, olağanüstü veya zorunlu haller ise bu
      genel kuralın istisnaları olarak kabul edilmiştir. Kılavuz’dan
      yapılan aşağıdaki alıntı da bunu açıkça ifade etmektedir.

                        Elektronik ortamın esas
                        hale getirildiği, Resmî
                        Yazışmalarda
                        Uygulanacak Usul ve
                        Esaslar Hakkında
                        Yönetmelik Kılavuzu’nda
                        yandaki notla ifade

                        edilmiştir.
      3
       10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı R.G.’de yayımlanan Resmi
      Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, madde
      4/1
      6 | TBB
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17