Page 11 - Resmi Yazışma Kuralları (3. Baskı)
P. 11

dolayı belgenin fiziksel ortamda hazırlanması gereken
      durumlar.

      o) Resmî yazışma
         İdarelerin kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da
      tüzel kişiler ile iletişim sağlamak amacıyla güvenli elektronik
      imza kullanarak elektronik ortamda ve zorunlu hâllerde veya
      olağanüstü durumlarda el yazısıyla atılan imza ile fiziksel
      ortamda yürüttükleri süreç.
      ö) Standart dosya planı
         Kurumsal işlemler ve bu işlemler sonucunda oluşturulan
      veya alınan belgelerin üretim yerleri ile olan ilişkisi belirtilerek
      konu veya fonksiyon esasına göre dosyalanmasını sağlamak
      amacıyla geliştirilen ve Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından
      yayımlanan sınıflama şeması.

      p) Üstveri
         Bir belgeyi tanımlayan gönderici, konu, tarih, sayı ve
      benzeri tüm bilgiler.

      r) Üst yazı
         Belgenin, varsa ek veya ekleri hariç kısmı.
      s) Yetkili makam
         Mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirme hususunda
      yürütme ve karar verme yetkisine sahip görevliler.

      ş) Zaman damgası
         Bir  elektronik  verinin  üretildiği,  değiştirildiği,
      gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit
      edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı
      tarafından güvenli elektronik imza ile doğrulanan zaman
      kaydı.

                                 TBB | 5
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16