Page 7 - Kamu Zararı ve Sorumluluk 2. Baskı
P. 7

ÖNSÖZ

         Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve
      kontrolünü düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
      Kanununda 15 yılı aşan uygulama süresinde en son bütçe kod yapısı-
      nın değiştirilmesi dâhil çok sayıda değişikliğe gidilmiştir. Kanunun
      mali yönetim ve kontrolle görevli olan sorumlular ile görevliler bakı-
      mından en önemli yaptırım olan kamu zararı ve sorumluluk konu-
      sunda ise Kanun düzeyinde esaslı bir değişikliğe gidilmemiştir. Bu-
      nunla birlikte, değişiklik ihtiyacını ikincil mevzuat düzeyinde kısmen
      karşılamak üzere Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar
      Hakkında Yönetmelikte kitabın birinci baskısından sonra kısmi deği-
      şiklik yapılmış ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi
      nedeniyle de ilgili mevzuatta görev ve yetkililer bakımından önemli
      değişikliklere gidilmiştir.
         On beş yıllık uygulama sürecinde kamu kaynağı yöneten görevli-
      ler bakımından kritik ve bir o kadar da sıkıntılı olan konuda kamu za-
      rarına özgülenmiş Sayıştay yargısı yönüyle belli bir birikim ve istikrar
      oluşmuştur. Ayrıca kitabın birinci baskısına yönelik geri bildirimlerin
      karşılanması ve yine kitapta yer alan bazı konuların daha geniş açık-
      lanması ihtiyacı ile bu hususların Sayıştay kararları ile desteklenmesi
      gereği ortaya çıkmıştır.
         Kitabın birinci baskısında yer alıp bu baskıda da muhafaza edilen
      son bölümündeki “eleştiri ve öneriler” yanında, yukarıda kısaca açık-
      lanan çerçevede revize edilerek genişletilen Kitabın bu baskısının da
      konuya ilişkin bilgi ihtiyacına katkı sağlayarak, başta görevliler-so-
      rumlular olmak üzere konuyla ilgilenen herkese faydalı olmasını dili-
      yoruz.


                             Ankara, Ağustos 2021

                                    TBB | v
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12