Page 5 - Kamu Zararı ve Sorumluluk 2. Baskı
P. 5

SUNUŞ

         Bilindiği üzere, Sayıştay’ın biri denetim diğeri mahkeme olarak
      kesin hükme bağlama olmak üzere iki temel görevi vardır. Anayasal
      bir organ olarak Sayıştay bütçe hakkının kullanımına ilişkin TBMM
      adına denetim yapmakta, mevzuata aykırı hususları ise hesap yargıla-
      masına tabi tutmaktadır. Kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekono-
      mik kullanımında yaşanılan sıkıntılar ve karşılaşılan problemler nede-
      niyle kamu mali yönetim anlayışında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
      ve Kontrol Kanunu ile yaşanan köklü değişim sonrasında 6085 sayılı
      Kanun’la Sayıştay’ın denetim alanı ve hesap yargılama konsepti de de-
      ğişmiştir. Denetim alanı hem konu hem de idareler bazında genişle-
      miş, yargılama alanı ise kamu mali yönetim sistemine ilk defa giren
      “kamu zararı” kavramı ile sınırlı tutulmuştur.
         2006 yılından itibaren yeni bir alan olarak hesap yargılamasına
      konu olan kamu zararı ve bu zarardan sorumlu tutulacak kamu görev-
      lileri ve ilgililer noktasında mali mevzuatta yeterince açık ve belirgin
      hükümler bulunmaması, uygulamada bazı duraksamalara ve prob-
      lemlere sebebiyet vermiştir. Yeni kamu mali yönetim sisteminin uygu-
      lanmaya başladığı tarihten bu güne kamu zararı ve sorumlular konu-
      sunda yeterli içtihat oluşmamıştır. Bu alanın belli bir tutarlılıkla anla-
      şılıp uygulanmasına katkı sağlayacağına inandığım bu çalışma, bu
      alanda hissedilen boşluğun doldurulmasında ve uygulamada karşıla-
      şılan sorunlara çözüm aranmasında yardımcı olacaktır. Özellikle kita-
      bın son bölümündeki belli bir bütünlük ve tutarlılık içinde kaleme alı-
      nan eleştiri ve öneriler kitaba ayrı bir değer katmıştır.
         Yazarların denetim elemanı olarak geçmişte konunun deneti-
      minde ve mevzuatının hazırlanmasında yer almış olmaları, yönetici
      olarak kamu zararından sorumlu olmanın riskini taşıyarak uygulama-
      nın içinde bulunmaları ve Sayıştay hesap yargısında rol almış olmala-
      rının verdiği birikimle hazırlanan “Kamu Zararı ve Sorumluluk” kita-
      bının; Sayıştay’ın hesap yargılamasına muhatap sorumlular başta ol-
      mak üzere, konuyla ilgili herkesin yararlanacağı kaynak bir kitap ola-
      cağına inanıyor ve bu çalışmayı gerçekleştiren değerli arkadaşlarımızı
      tebrik ediyorum.

                                Seyit Ahmet BAŞ
                                 Sayıştay Başkanı


                                   TBB | iii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10