Page 15 - Kamu Zararı ve Sorumluluk 2. Baskı
P. 15

KISALTMALAR
                   Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
                   ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetle-
       659 sayılı KHK    :
                   rinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hük-
                   münde Kararname
       818 sayılı Kanun   : Mülga Borçlar Kanunu
       832 sayılı Kanun   : Mülga Sayıştay Kanunu
       1050 sayılı Kanun : Muhasebe-i Umumiye Kanunu
       2004 sayılı Kanun : İcra ve İflas Kanunu
       2489 sayılı Kanun : Kefalet Kanunu
                   Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Ka-
       3095 sayılı Kanun  :
                   nun
       4734 sayılı Kanun : Kamu İhale Kanunu
       4735 sayılı Kanun : Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
       5018 sayılı Kanun : Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
       5189/1 sayılı Ka-
       rar         : Sayıştay Genel Kurul Kararı
       5393 sayılı Kanun : Belediye Kanunu
                   Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
       5510 sayılı Kanun :
                   Kanunu
                   Sayıştay Kanunu
       6085 sayılı Kanun :

       6100 sayılı Kanun : Hukuk Muhakemeleri Kanunu
       7201 sayılı Kanun : Tebligat Kanunu
                   Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
       AATUHK        :
                   kında Kanun
       DMK         : Devlet Memurları Kanunu
       GYMY         : Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
       MK          : Medeni Kanun
       SGK         : Sosyal Güvenlik Kurumu
       TBK         : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
       TBMM         : Türkiye Büyük Millet Meclisi
       TCK         : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
       TMY         : Taşınır Mal Yönetmeliği
       VUK         : Vergi Usul Kanunu                                   TBB | xiii
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20