Page 12 - Kamu Zararı ve Sorumluluk 2. Baskı
P. 12

3.6.2. Bağış ve Yardımların Kullanımından Doğan Sorumluluk .................. 188
       3.6.3.İlgililerin Mali Sorumluluğu........................................................................... 189
                     BÖLÜM 4:
      KAMU ZARARININ TESPİTİ, TAKİBİ, TAHSİLİ, ZAMANAŞIMI
                   VE SİLİNMESİ

      4.1.Kamu Zararının Belirlenmesi ve Tespiti........................................................ 191
       4.1.1.Kamu Zararının Tespitinde Esas Alınan Kriterler .................................. 191
        4.1.1.1.Yapılan İş, Alınan Mal Veya Hizmet Karşılığı Olarak İlgili Mevzuatında
           Belirtilen Ya Da Mevzuatında Öngörülen Karar, Onay, Sözleşme Ve
           Benzeri Belgelerde Belirlenen Tutardan Fazla Ödeme Yapılması ......... 192
        4.1.1.2.İlgili Mevzuatında Öngörülen Haller Dışında, İş Yaptırılmadan,
           Mal Veya Hizmet Alınmadan Önce Ödeme Yapılması .......................... 194
        4.1.1.3.Transfer Niteliğindeki Giderlerde, Fazla Veya Yersiz Ödemede
           Bulunulması.................................................................................................... 197
        4.1.1.4.İlgili Mevzuatı Gereğince Görevlendirilen Komisyon Veya Kişilerce
           Rayiç Bedelinden Daha Yüksek Fiyatla İş Yaptırılması, Mal Veya
           Hizmet Alınması ............................................................................................ 198
        4.1.1.5.Kamu İdarelerine Ait Malların Kiraya Verilmesi, Tahsisi, Yönetimi,
           Kullanımı Ve Elden Çıkarılması İşlemlerinin Mevzuata Uygun Bir
           Şekilde Yapılmaması...................................................................................... 201
        4.1.1.6.Görevlilere Teslim Edilen Taşınırların Zarara Uğraması ....................... 203
        4.1.1.7.İdare Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk Veya Tahsil İşlemlerinin
           Mevzuata Uygun Bir Şekilde Yapılmaması .............................................. 210
        4.1.1.8.Kamu İdaresinin Yükümlülüklerinin Mevzuatına Uygun Bir Şekilde
           Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Kamu İdaresine Faiz, Tazminat,
           Gecikme Zammı, Para Cezası Gibi Ek Malî Külfet Getirilmesi............. 219
        4.1.1.9.Mevzuatında Öngörülmediği Halde Ödeme Yapılması .......................... 222
       4.1.2.Kamu Zararının Tespiti .................................................................................... 225
        4.1.2.1.Kontrol, Denetim Veya İnceleme Sonucu
           Tespit Edilen Kamu Zararı .......................................................................... 225
        4.1.2.2. Sayıştay Tarafından Kesin Hükme Bağlama Yoluyla Tespit Edilen
           Kamu Zararı ................................................................................................... 229
        4.1.2.3. Yargılama Sonucu Tespit Edilen Kamu Zararı ....................................... 230
      4.2.Kamu Zararı Alacakları İçin Takip
        Dosyası Açılması ve Muhasebe Kayıtlarına Alınması............................ 232
      4.3.Kamu Zararından Doğan Alacağın Tebliği ve Takibi .............................. 233
      4.4.Kamu Zararından Doğan Alacağın Güvence Altına Alınması.............. 234
      4.5.Kamu Zararından Doğan Alacakların Tahsil  Şekilleri ........................ 234
       4.5.1.Rızaen ve Sulh Yoluyla Tahsilat .................................................................... 235
       4.5.2.Takas Suretiyle Tahsilat ................................................................................... 236
       4.5.3.İcra Yoluyla Tahsilat.......................................................................................... 237
       4.5.4. 6183 sayılı Kanuna Göre Tahsilat................................................................. 238
       4.5.5. Kamu Zararının Kamu Görevlisi Ve/Veya İlgiliden Tahsili.............. 239
      4.6.Kamu Zararının Oluştuğu Tarih ve Faiz Başlangıcı .................................. 241

      x | TBB
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17