Page 10 - Kamu Zararı ve Sorumluluk 2. Baskı
P. 10

2.2.2.Kamu Zararının Özellikleri............................................................................... 49
      2.3. Kamu Zararı Mevzuatı ............................................................................................50
       2.3.1.Kamu Zararında Esasa İlişkin Mevzuat ....................................................... 50
       2.3.2.Kamu Zararında Usule İlişkin Mevzuat ....................................................... 51
        2.3.2.1. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu .................................................. 51
        2.3.2.2.Sayıştay Kanunu .............................................................................................. 52
        2.3.2.3.Devlet Memurları Kanunu ............................................................................. 52
        2.3.2.4.Türk Borçlar Kanunu....................................................................................... 53
        2.3.2.5.Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun................................ 53
        2.3.2.6.İcra ve İflas Kanunu ......................................................................................... 54
        2.3.2.7.Tebligat Kanunu ............................................................................................... 54
        2.3.2.8.Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve
           Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin ve
           Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ............................. 54
        2.3.2.9.Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin
           Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ......................................................... 55
        2.3.2.10.Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve
           Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları ve
           Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik ......................................... 56
        2.3.2.11.Devlet Muhasebesine İlişkin İdari Düzenlemeler ..................................... 57
        2.3.2.12.Yargı Kararları................................................................................................ 57
      2.4.Kamu Zararının Kapsamı........................................................................................58
       2.4.1. Kamu Zararının Kurumlar İtibariyle Kapsamı ......................................... 59
       2.4.2.Kamu Zararının Konu İtibariyle Kapsamı ................................................... 60
       2.4.3.Kamu Zararının Kişiler İtibariyle Kapsamı ................................................. 61
      2.5. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve
        Kontrol Kanununa Göre Kamu Zararı..............................................................61
       2.5.1.Kamu Zararının Unsurları ................................................................................ 62
        2.5.1.1.Fiil ....................................................................................................................... 62
        2.5.1.2.Kamu Görevlisi ................................................................................................. 64
        2.5.1.3.Zarar ................................................................................................................... 72
        2.5.1.4. İlliyet Bağı......................................................................................................... 75
        2.5.1.5. Mevzuata Aykırılık ......................................................................................... 75
        2.5.1.6.Kusur .................................................................................................................. 77
      2.6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Zarar ...................................82
       2.6.1.Kişisel Sorumluluk Ve Zarar ............................................................................ 83
       2.6.2.Kişilerin Uğradıkları Zarar ............................................................................... 84
       2.6.3.Memurların Sorumlulukları ve Zararı Tazmin Mükellefiyeti ............... 84
       2.6.4.Zararın Ödenmesi Ve Ödettirilme Şekli ....................................................... 85
       2.6.5.Memurların İdareye Verdikleri Zararın Tazmini Davası ....................... 86
       2.6.6.Devlete Ve Kişilere Verilen Zararın
          Takibinde Amirlerin Sorumluluğu Ve Zamanaşımı................................ 86
      2.7. Yargı Kararlarında Kamu Zararı..........................................................................87
       2.7.1.İdarenin Hatalı Terfi veya İntibak İşleminden Doğan Zarar................. 87


      viii | TBB
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15