Page 1 - Kamu Zararı ve Sorumluluk 2. Baskı
P. 1

Çorum 1966 doğumlu olan Mehmet AKSOY, l sans eğ t m n 1988 yılında
                 Ankara Ün vers tes  S yasal B lg ler Fakültes  Mal ye Bölümünde, yüksek
                 l sans eğ t m n  2003 yılında, Un vers ty of Ill no s, (Urbana- Champa gn,
                 ABD), Uluslararası F nans dalında, doktora eğ t m n Eylül 2015 yılında,            TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
                 Sakarya Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü İşletme ana b l m dalı
                 Muhasebe ve F nansman b l m dalında “Kamu f nansmanında yapı yaklaşık
                 mal yetler ne l şk n b r m f yatların rolü ve önem ” konulu tez yle tamamladı.
                 Ayrıca, Ek m 2006- Şubat 2007 M ll  Güvenl k Akadem s  61. Dönem
        Dr. Mehmet AKSOY mezunu olup Haz ran 2016 da Anadolu Ün vers tes Açık Öğret m Fakültes
                 Adalet ön l sans programını b t rm şt r.
                 1990-2004 yılları arasında Mal ye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü/Baş
                 Kontrolörü, 1997 yılında Muhasebat Kontrolörler Kurul Başkan Yardımcısı,
                 2004-2007 yılları arasında Mal ye Bakanlığı M ll Emlak Genel Müdürlüğü
                 Da re Başkanı, 2007-2008 ve Temmuz 2011-N san 2012 tar hler arasında
                 TBMM İç Denetç s , 2008-Temmuz 2011 tar hler nde İslam Konferansı
                 Örgütü (C dde- Suud  Arab stan) nde D rektör Denetç olarak çalıştı.         KAMU ZARARI
                 2012-2016 yılları arasında Kamu İhale Kurulu üyes olan Aksoy Temmuz
                 2017 tar h nden t baren Sayıştay üyes olarak görev yapmaktadır.
                                                                        VE
                 İy derecede İng l zce b len Aksoy evl ve üç çocuk babasıdır.
                 02.03.1965 tar h nde S vas-Haf k’te doğdu. 1983 yılında D yarbakır Çevre
                 Sağlık Meslek L ses nden, 1988 yılında Dokuz Eylül Ün vers tes İkt sad ve  Kamu Zararı ve Sorumluluk
                 İdar B l mler Fakültes Kamu Yönet m Bölümünden mezun oldu.                 SORUMLULUK
                 1983-1989 Sağlık Bakanlığında Çevre Sağlık Tekn syen , 1989-1990 İzm r
                 Defterdarlığı Muhasebe Denetmen Yardımcılığı, 1990-2002 Mal ye Bakanlı-
                 ğında Muhasebat Kontrolörü, 2002-2003 Sağlık Bakanlığında Danışman,
                 2003-2004 Ankara Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı, 2004-2006 Muhase-
                 bat Genel Müdürlüğü Da re Başkanı, 2006-2012 Muhasebat Genel Müdürlü-
        Eyüp KIZILKAYA  ğü Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Halen Sayıştay'da Savcı olarak
                 görev yapmaktadır.
                 Kamu Mal Yönet m Projes nde çalıştı. Yen kamu muhasebe s stem düzen-
                 lemeler nde ve 5018 sayılı Kanun’un k nc l mevzuat çalışmalarında bulundu.
                 Kamu Hesapları le lg l Avrupa B rl ğ Eşleşt rme Projes nde Proje L derl ğ
                 yaptı.
                 Yen Çeltek Kömür ve Madenc l k A.Ş, Hoca Ahmet Yesev Uluslararası
                 Türk-Kazak Ün vers tes , Savunma Sanay Müsteşarlığı ve Savunma Sanay
                 Destekleme Fonu denet m kurulu üyel kler nde bulundu.
                 Evl ve k çocuklu olup, yabancı d l İng l zced r.
                                                               Dr. Mehmet AKSOY      Eyüp KIZILKAYA
                                                                  Sayıştay Üyesi     Sayıştay Savcısı
     Tunus Caddesi No: 12 Kavaklıdere / ANKARA
                                                                                            2. BASKI
     Tel: (0312) 419 21 00 | Faks: (0312) 419 21 30
     www.tbb.gov.tr                                                           Ankara 2021


                                                 Dr. Mehmet AKSOY | Eyüp KIZILKAYA
   1   2   3   4   5   6