Page 8 - Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma
P. 8

Büyükşehir Belediyelerinde Tarımsal Kalkınma İçin
        İhtisaslaşma: Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ...................... 76
        Büyükşehir Belediyelerinin Tarım ve
        Hayvancılıkla İlgili Birimleri ............................................................... 78
        Büyükşehir Belediyelerinin Tarımsal Arazi Varlığı ......................... 82

        Büyükşehir Belediyelerinde Tarımın Milli Gelirdeki Önemi ......... 82
        Büyükşehirlerde Yetiştirilen Öncelikli
        Tarım Ürünleri ve Coğrafi İşaretli Ürünler ....................................... 84
        Tarımsal Kalkınmaya Katkı Sunan
        Büyükşehirlerin Organik Tarım Ürünleri ......................................... 96
        Tarımsal Kalkınma İçin Etkin Bütçe Yönetimi:
        Tarımsal Destekler ................................................................................ 97
        Büyükşehir Belediyeleri Tarafından
        Kullanılan Tarımsal Destekleme Yöntemleri .................................... 99
        Büyükşehirlerde Çiftçi Kayıt Sistemi ............................................... 103

        Tarımsal/Kırsal Kalkınma İçin
        Çiftçilere Sunulan Eğitim Hizmeti ................................................... 105

        Belediyelerde Tarımsal Kalkınma İçin
        İş Birliği ve Koordinasyon: Etkin Paydaş Yönetimi ....................... 107

        Büyükşehir Belediyelerince Sunulan Tarımsal
        Desteklemelere Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesi ............... 114

        COVID-19’un Tarımsal Faaliyetlere Etkisi ...................................... 115
        Tarımsal Kırsal Kalkınma Sürecinde Yaşanan ve
        Büyükşehir Belediyelerince Tespit Edilen Temel Sorunlar .......... 115
        Türkiye Belediyeler Birliği’nden
        Tarımsal Hizmetlerle İlgili Beklentiler ............................................. 116

        Anketlerin Değerlendirilmesi ve Ulaşılan Sonuçlar ...................... 118

      BELEDİYELERDE ÖRNEK TARIM PROJELERİ ............................. 121

      SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ......................................................... 177


      vi | TBB
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13