Page 7 - Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma
P. 7

İÇİNDEKİLER


      SUNUŞ ........................................................................................................ iii

      İÇİNDEKİLER ............................................................................................. v

      TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................... vii

      YÖNETİCİ ÖZETİ ....................................................................................... 1

      BÜYÜKŞEHİRLERDE TARIM VE KIRSAL KALKINMA ................. 5

        Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ...................................... 5
         Toprak Kaynakları-Tarım Alanları .................................................................. 5
         Su Kaynakları .................................................................................................. 8
         Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
         Kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar .......................................................... 9
         Değerlendirme ................................................................................................ 11

        Tarımsal Planlama ve Sanayi Entegrasyonu ..................................... 13
         Türkiye Ekonomisinde Tarım Sektörünün Yeri ve Önemi ............................ 13
         Türkiye'de Tarımın Sanayi ile Entegrasyonunda
         Ortaya Çıkan Başlıca Sorunlar ...................................................................... 16
        Tarımsal Altyapı ve İmar Planlama Çalışmaları .............................. 19
         Tarımsal Altyapı Çalışmaları ........................................................................ 19
         İmar Planlama Uygulamaları ........................................................................ 25
        Tarım Teknolojileri ve Büyükşehir Belediyelerinin Rolü ................ 27
        Organik ve İyi Tarım Uygulamaları ................................................... 36

        Tarımsal Ürünlerin Muhafazası,
        Standardizasyonu ve Pazarlanması ................................................... 44

        Tarımsal Desteklemeler ........................................................................ 50
        Tarımsal Eğitim ve Yayım ................................................................... 58

        Tarımsal Desteklemede Karşılaşılan
        Sorunlar ve Çözüm Önerileri .............................................................. 64

      BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE
      TARIMSAL HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ .................... 69
        Büyükşehir Belediyelerinde Tarımsal Kalkınma
        İçin Stratejik Planlama: Tarımsal Kalkınma Ana Planı ................... 70

                                   TBB | v
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12