Page 5 - Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma
P. 5

SUNUŞ

          Büyükşehirlerin tarım ve hayvancılık konusunda yetki ve gö-
      rev üstlenmeleri ülkemiz tarım ve hayvancılığının gelişmesine kısa sü-
      rede önemli katkılarda bulunmuştur. 5216 sayılı Büyükşehir Beledi-
      yesi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyelerinin
      görev alanları, kentsel yerleşim alanının dışına taşmış, il mülki sınırla-
      rına ulaşmıştır. Böylece büyükşehir belediyelerinin hizmet vermekle
      sorumlu oldukları alan önemli oranda artmıştır. Büyükşehir ve ilçe be-
      lediyeleri, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla kanuni yetkiye
      de sahip olduklarından önemli bir aktör haline gelmişlerdir.
          Hizmetlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sürdürülebi-
      lir kalkınma hedefleri çerçevesinde, planlama yapılarak tarımsal po-
      tansiyeli ortaya çıkarmak, gıda güvenliğine önem vererek yeni tarım
      teknolojilerden faydalanıp alternatif üretim metotlarını harekete geçir-
      mek gerekmektedir. Kuşkusuz tarım ve hayvancılık alanında istediği-
      miz bu noktaya ulaşmamız ancak bütüncül bir bakış açısı ve tüm ak-
      törlerin birlikte çalışması ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle başta
      Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, belediyeler, üniversiteler,
      meslek odaları, üretici kooperatifleri, kalkınma ajansları gibi paydaş-
      ların iş birliği ve koordinasyonu büyük önem taşımaktadır.
          On Birinci Kalkınma Planında ülkemiz insanının yeterli ve den-
      geli beslenmesini sağlayacak, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunla-
      rını çözmüş, verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturul-
      ması temel amaç olarak ortaya konulmuştur.
          Cumhurbaşkanımız 3. Tarım Orman Şûrası’nda; temel tarım
      ürünlerinde dışa bağımlı olmanın en az savunma sanayiinde dışa ba-
      ğımlılık kadar tehlikeli olduğunu, gıda güvenliğini garanti altına al-
      manın, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline
      geldiğini ifade etmişlerdir. Yaşadığımız salgın süreci de bize tarım ve
      hayvancılığın hayati önemini bir kez daha hatırlatarak yeni dünya dü-
      zeninde akıllı tarım, gıda güvenliği ve tedarik zinciri çalışmalarına yo-
      ğunlaşmamız gerektiğini göstermiştir.
          Bu kitapta büyükşehir belediyelerimizin yürüttüğü tarımsal
      hizmetler, destekler, sahip oldukları tarım alanları ve ülke ekonomi-
      sine olan katkıları, teşkilat yapıları ve örnek projeleri paylaşılmıştır.
      Böylece büyükşehir belediyelerinin tarımsal hizmetler konusundaki
      öncü rolleri, imkânları, kısıtları, sorun ve çözüm önerileri ortaya

                                   TBB | iii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10