Page 9 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 3
P. 9

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2021


                  YÖNETİCİ ÖZETİ

          Sanayi devrimiyle birlikte başlayan hızlı kentleşme tüm dün-
      yada nüfusun hızla artmasına yol açmıştır. Hızlı nüfus artışı çözülmesi
      gereken birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Kentler hızla büyür-
      ken kent içi ulaşıma büyük bir talep doğmuş ve birçok şehir bunu kar-
      şılayacak altyapıyı kurmakta hemen kuramamıştır. Ekonomik iyi-
      leşme, yaşam standartlarının yükselmesi ve gelir düzeyinin artmasıyla
      özel araç sahipliği hızla artmıştır. Çevresel etkiler göz önünde bulun-
      durulmadan sadece ekonomik olarak büyümeye yönelen bu kalkınma
      modeli doğal kaynakların tükenmesine, çevre kirliliği ve iklim deği-
      şikliği gibi sorunlara yol açmıştır.

          Güncel iklim gelişmeleri incelendiğinde sel felaketleri, orman
      yangınları, dondurucu soğuklar, olağanüstü hava koşulları, biyoçeşit-
      lilik kaybı yaşandığı gözlenmektedir. Bu tür iklim değişikliğine bağlı
      gelişen doğa olaylarının en çok etkilendiği alanlardan biri de ulaştırma
      sektörüdür. Bir yandan sektörde ortaya çıkan sera gazı emisyonları ik-
      lim değişikliğine sebep olurken, diğer taraftan sebep olduğu bu fela-
      ketten de etkilenmektedir.
          Türkiye’de ulaştırma sektörünün toplam sera gazı emisyonları
      içindeki payı yaklaşık %16’dır. Avrupa ülkelerine bakıldığında ise bu
      oran uluslararası havacılık ve deniz emisyonları harici yaklaşık %23
      olarak ölçülmüştür. Türkiye’nin ulaştırma sektörü türlerine göre emis-
      yon payları incelendiğinde, %93 oranında karayolu, %4 havayolu, %2
      denizyolu ve %0,4 demiryolu kaynaklı olduğu görülmüştür. Küresel
      ölçekte ise bu oranın %74 karayolu, %12 havayolu, %11 denizyolu, %1
      demiryolu kaynaklı olduğu görülmüştür.

          Ulaştırma sektöründe enerji verimliliğinin sağlanması emisyon
      azaltmada en önemli konu başlıklarından biridir. Küreselde ise bu ko-
      nudaki genel stratejiler; erişim kısıtlamaları, vergi indirimleri ve teş-
      vikler, türel dağılım (özel araç kullanımından toplu taşımaya geçiş),
      karayolundan demiryoluna geçiş, motorsuz ulaşım, dijitalleşme,


                                   TBB | 1
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14