Page 13 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 3
P. 13

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2021

      ayarlanmaktadır. Hem trafikte bekleme süresi kısaltılmakta hem de
      trafik yoğunluğundan kaynaklı emisyonların azaltılması sağlanmak-
      tadır.
          Büyükşehir belediyeleri toplu ulaşım alanında önemli yatırım-
      lar yapmaktadır. 2021 yılı Aralık ayı itibariyle büyükşehirler tarafın-
      dan işletilen 772,6 km uzunluğunda raylı sistem hattı ve 2.346 vagon
      bulunmaktadır. 11.836 adet belediye otobüsü ve 13.414 adet özel halk
      otobüsü olmak üzere toplamda 25.250 adet otobüs toplu ulaşım ala-
      nında kullanılmaktadır. Deniz taşımacılığı yapan belediyelerdeki de-
      niz taşıtı sayısı ise 100’e ulaşmıştır.

          2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 vi-
      rüsü kısa zamanda tüm dünyaya yayılmış ve küresel bir salgın haline
      gelmiştir. Türkiye’de ilk vaka 2020 yılının Mart ayında görülmüş ve
      kısa süre içerisinde ülke geneline yayılmıştır. Salgınla beraber bir dizi
      tedbirler alınmış ve düzenlemelere gidilmiştir. Bu noktada sorumlu-
      luk alanlarında belediyelere de büyük bir pay düşmüştür. Belediyele-
      rin sorumluluğunda olan ve salgın döneminden en çok etkilenen sek-
      törlerden ulaşım hizmetlerinde bu dönemde yeni düzenlemelere gidil-
      miştir.
          Büyükşehir belediyelerinde salgın öncesi ve sürecinde toplu
      ulaşım hizmetleri incelendiğinde salgını kontrol altına alma ve virü-
      sün bulaşma riskini azaltma ile ilgili alınan kararlar doğrultusunda kı-
      sıtlamaların başladığı 2020 yılı Mart ayından itibaren kontrollü sosyal
      hayatın başladığı 1 Haziran 2020 tarihine kadar toplu ulaşım araçla-
      rında % 34 ile % 87 oranında yolcu kaybı yaşanmıştır. Bu oran 2020
      yılının son ayında % 66 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Temmuz ayın-
      dan itibaren yükselme görülse de yılsonu itibariyle hiçbir belediye
      2019 yılının toplam yolcu sayılarına ulaşamamıştır. 2021 yılına gelin-
      diğinde ise Mayıs ve Haziran aylarında kısıtlamalar kademeli olarak
      kaldırılmıştır. Bu tarihlerden sonra yolcu sayılarında artış görülmüş-
      tür. Büyükşehir belediyelerinden bazıları toplam yolcu sayılarında
      2019 yılına ait verilerin üstüne çıkmış, bazıları ise ulaşamamıştır. Tüm
      ulaşım modlarının büyükşehir belediyelerinin genelindeki toplam
      yolcu sayıları incelendiğinde 2019 yılı verilerini henüz yakalayamadığı
      yaklaşık olarak % 30 yolcu kaybı yaşandığı görülmektedir.                                   TBB | 5
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18