Page 11 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 3
P. 11

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2021

      geliştirilmesi hedefleri koyulmuştur. 2050’ye gelindiğinde ulaşımda
      %100 yenilenebilir enerji kullanımına geçiş öngörmektedir. Tokyo ör-
      neği incelendiğinde ise Tokyo’daki tüm araçların 2050 yılına kadar sı-
      fır emisyon olma planı dikkat çekmektedir. Yenilenebilir enerjiden
      elektrik ve hidrojen kullanım alanlarını genişleterek fosil yakıtların ta-
      mamen ortadan kaldırılması hedeflemektedir. Londra iklim eylem
      planı incelendiğinde ise ulaşım alanındaki gelişmeleri teknolojiler, sa-
      tın alma modellerinin değiştirilmesi ve tıkanıklığı giderme olmak
      üzere 3 ana başlık altında inceledikleri görülmektedir. Diğer Avrupa
      şehirlerinde olduğu gibi 2050’ye kadar net sıfır emisyon hedefi benim-
      senmemiştir. Şehir merkezinde sıfır emisyonlu bölgeler oluşturulması
      ve bu bölgelerin zaman içerisinde genişletilerek 2050’ye kadar tüm
      şehrin sıfır emisyonlu hale getirilmesi, buraya araç giriş çıkışlarının kı-
      sıtlanması, elektrikli şarj istasyon altyapısının kurulması, yeni alınan
      toplu taşıma araçlarının elekrikli, hibrit ya da hidrojen yakıt tüketen
      araçlardan alınması ve mevcut bulunan araçların ise yenilenebilir
      enerji kaynağı tüketen araçlarla değişiminin yapılması konuları ele
      alınmıştır.
          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre
      2021 sonu itibariyle sera gazı envanteri hesaplayan 16 Büyükşehir Be-
      lediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin hesaplanan top-
      lam emisyon envanterlerinin içinde ulaşım sektörünün payı incelendi-
      ğinde, % 19 payla Bursa, % 23 payla Denizli, % 28 payla İstanbul ve %
      15 payla Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin öne çıktığı görülmektedir.
      Envanter hesabı yapan belediyelerden 11 belediyenin azaltım eylem
      planı ve 5 belediyenin de uyum eylem planı bulunmaktadır. Bu azal-
      tım eylem planlarında ulaştırma sektörü büyük etkiye sahip alanlar-
      dan birisidir. Belediyelerin belirlediği genel stratejiler arasında toplu
      taşıma modlarına uyumlu geçiş, yayalaştırma projeleri ve bisiklet kul-
      lanımında artış, toplu taşıma araçlarında alternatif, yenilenebilir yakıt
      kullanımı, ekonomik sürüş tekniklerinin öğretilmesi konu başlıkları
      yer almaktadır.
          Ulaştırma sektörünün sera gazı emisyon envanteri içerisinde
      büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir. Büyükşehir belediyele-
      rine bu noktada yetki alanı içinde büyük bir sorumluluk düşmektedir.
      Belediyelerin belirleyeceği stratejilerle bu oranı azaltmak mümkün-
      dür. Sürdürülebilir ulaşım anlayışının benimsenmesi, akıllı ulaşım sis-
      tem teknolojilerinin geliştirilmesi bu konuda atılacak öncelikli adım-
      lardandır. Geleceğe dönük net hedefler koyup bu hedefler doğrultu-
      sunda adım adım ilerlenmelidir.




                                   TBB | 3
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16