Page 1 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 3
P. 1

1995 yılında Ankara’da doğdu. 2019 yılında Orta Doğu Tekn k Ün vers tes Şeh r ve
                Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 2021 yılından t baren Türk ye
                Beled yeler B rl ğ nde Çevre ve Şeh rc l k Müdürlüğünde şeh r plancısı olarak görev
                yapmaktadır. Türk ye Beled yeler B rl ğ Ulaşım Kom syonu Koord natörlüğü
                görev n  yürütmekted r. İkl m Kom syonu Alt Çalışma Grubu koord nasyonunu
                sağlamaktadır. Görevler kapsamında b rçok ulusal ve uluslararası kongre,
                konferans, sem ner ve çalıştaya katılım sağlamıştır. Türk ye Beled yeler B rl ğ çatısı
                altında beled yeler n kent ç ulaşım ve kl m değ ş kl ğ uygulamalarını gel şt rmek
                amacıyla eğ t m ve toplantıların düzenlenmes nde akt f görev almaktadır. İy
       A. Şule KARACA   derecede İng l zce b lmekted r.
                                                         2021

                                                                                  A. Şule KARACA
                                                                                        3. BASKI
   1   2   3   4   5   6