Page 15 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 15

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020

      rında sosyal mesafe uygulamasının devam etmesi nedeniyle araçlar-
      da taşıma kapasitesi tam olarak kullanılamamakta ve kapasite oranı
      yüzde 40’ı geçememektedir. Yapılan çalışmalarda toplam yolcu sayı-
      larında azalma olsa dahi vatandaşların salgın sürecinde toplu ulaşımı
      büyük oranda mesai başlama ve bitiş saatlerinde kullandığı görül-
      müştür. Bu süreçte gerek mesai başlama ve bitiş saatlerinde gerekse
      gün içinde artan yolculuk taleplerini belediyeler mevcut araç filoları
      ile karşılamaya çalışmıştır.
          Mevcut toplu taşıma sisteminde finansman, kullanıcılar tara-
      fından sağlanmakta olup kullanan öder (yolcu öder) sistemi bulun-
      maktadır. Bu durum yolcu sayıları değişkenliğinde, binişlerden ba-
      ğımsız olarak oluşan sabit maliyetlerin olduğu sektörde işleticilere
      finansal zorluklar oluşturmaktadır. Salgın döneminde binişlerden
      kaynaklı gelirler bir önceki yıla oranla ortalama yüzde 42 oranında
      azalmıştır. Bu azalmaya ilave olarak personel, akaryakıt, araç bakım
      vb. giderleri de eklendiğinde gelir kayıpları daha da artmakta bu
      sistemin sürdürülebilirliği ortadan kalmaktadır. Salgın döneminde
      toplu taşıma işleticilerine belediyeler tarafından destek ödemesi ya-
      pılmış olsa da bu desteklerden belediye şirketleri faydalanamamıştır.

          Maliyetlerin belediye, belediye şirketi ve özel işleticiler için
      hemen hemen aynı olduğu bir sistemde hasılat vergilendirmeleri
      farklılık göstermektedir. Kamu hizmeti olan toplu taşımada, beledi-
      yelerin otobüs işletmeleri ile toplu taşıma alanında faaliyet gösteren
      belediye şirketlerinde KDV oranı %18 olarak uygulanmakta olup bu
      oran özel işleticilerde %1.5 olarak uygulanmaktadır. Ayrıca belediye
      şirketlerince yaklaşık yüzde 20 oranında yapılan ücretsiz taşıma ya-
      pılmaktadır. Ancak bu taşımalar için gelir desteği ödemesi yapılma-
      makta olup bu durum şirketler üzerinde mali yük oluşturmaktadır.

                                   TBB | 7
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20