Page 14 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 14

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020

      sinin sağlanması konularında yeni maliyetler ortaya çıkmaktadır. Bu
      durum sadece binişten kaynaklı gelirleri olan toplu ulaşım işleticile-
      rini büyük oranda zorlamaktadır. Bütçe açısından uygun olan beledi-
      yeler, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik
      ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı
      Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında toplu
      ulaşım esnafına, mazot desteği, gelir desteği, borç ötelemesi, idare
      payının alınmaması gibi bu süreçte maddi destekte bulunmuştur. Bu
      destekler mevzuattan kaynaklı olarak belediyeler tarafından toplu
      taşıma hizmeti sunan belediye şirketlerine yapılamamıştır.  Bu des-
      teklemeler belediye özelinde yapılmış olup her belediye de farklı uy-
      gulanmıştır.

        20,0%
        0,0%
       -20,0%
       -40,0%

       -60,0%
       -80,0%
       -100,0%

           2019 yılına göre Türkiye geneli aylık ortalama gelir durumu
          Belediyeler, salgınla mücadele kapsamında vatandaşa hizmet
      verilen tüm toplu ulaşım araçlarının temizlik kuralları çerçevesinde
      ayrıntılı olarak dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirip sefere hazır
      hale getirmiştir. Otobüs içerisinde şoförlerin yolcu ile temasını en aza
      indirmek için şoför mahalleri izole edilmiş, şoförlere koruyucu elbise
      ve maske dağıtımı yapılmıştır. Araç içi ve duraklara yolcuların kulla-
      nımı için dezenfektanlar yerleştirilmiş ve ilk etapta yolculara ücretsiz
      maske dağıtılmıştır. Metro istasyonları ile tramvay duraklarının giriş-
      lerinde yolcuların ateş ölçümleri yapılarak araçlarda sosyal mesafe-
      nin korunması amacıyla yolcuların oturacağı ve ayakta duracağı yer-
      ler işaretlenmiştir. Ayrıca araç içi ve duraklara sosyal mesafe kuralı-
      na dikkat çeken bilgilendirici afişler asılmıştır.
          Kontrollü sosyal hayat sürecinde, toplu ulaşım yolculuk sayı-
      larında her geçen gün artış görülmektedir. Ancak bu süreçte vatan-
      daşların toplu ulaşıma güveninin azalması, özel araç kullanımı gibi
      diğer alternatiflere yönelmesi nedeniyle salgın öncesi dönemlerde
      taşınan yolcu sayılarına ulaşmamaktadır. Ayrıca toplu ulaşım araçla-


      6 | TBB
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19