Page 5 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 5

BELEDİYELERDE MUHASEBE UYGULAMALARI                         ÖNSÖZ

          Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere
      kurulan belediyeler bu ihtiyaçların giderilmesinde kamu kaynağı kullanmaktadırlar.
      Kamu mali yönetimin temel unsuru olan hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi harca-
      maların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde kayıt altına alınması ile
      mümkündür.
          Sayıştay tarafından yapılan mali denetim bulguları incelendiğin de muhasebe
      kayıt sürecinde pek çok sorunun yaşandığı görmek mümkündür.
          Türkiye Belediyeler Birliği’ne gelen yazılı ve sözlü sorular da dikkate alındığın-
      da özellikle yardımcı hesapların kullanılması, bütçe muhasebe ilişkisinin kurulması,
      yılsonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi pek çok konuda sorunların yaşandığı tespiti
      yapılabilmektedir. Diğer taraftan belediyelerde sık yaşanan görev değişiklikleri nede-
      niyle mali hizmetler birimlerine yeni atanan veya görevi üstlenen personelin teknik
      bilgiye ihtiyaç duyduğu yönünde bir izlenim söz konusudur.
          Bu alanda hazırlanan pek çok yayın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yö-
      netmeliği’nde açıklanan ana hesaplar düzeyde bilgiler sunmakta yardımcı hesap düze-
      yinde yeterli detaya inmemeyi tercih etmemektedir. Bu konuda ortaya çıkan açığın
      giderilmesi ve yoğunluklu olarak meydana gelen mali olaylara ilişkin kayıt örnekleri-
      nin sunulması çalışmanın temel esasını oluşturmuştur.
          Belediyelerimizde özellikle mali hizmetler müdürlüğünde göreve yeni başlayan
      personele yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olmakla birlikte, Sayıştay tarafından
      yapılan denetim sonucu hazırlanan son birkaç yıl raporların incelenmesinde en sık
      rastlanan bulgulara ilişkin konulara da yer verilmiş, örnekler çözümlenmiştir.
          Çalışmanın anlaşılır ve sade olmasının sağlamak amacıyla her hesabın ayrı ayrı
      açıklanması yerine ilişkili olduğu hesaplar ile birlikte örnekler verilmeye gayret edil-
      miş, mükerrerliğin önüne geçilmeye çaba sarf edilmiştir.
          Çalışmada yardımlarını esirgemeyen başta Mali Hizmetler Uzmanı İpek NAL
      GÖRGÜN olmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarıma ve
      kitap oluşumunda görüş beyan eden Şarkışla Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Atilla
      DİNÇ ve Çağa Belediyesi eski Mali Hizmetler Müdürü İsmail ATASEVEN ile
      tasarımıda emeği geçen Gizem GÖZ ve Bilal BERBER’e teşekkürü bir borç bilirim.


                                         Yüksel KOÇAK
                                    Türkiye Belediyeler Birliği
                                       Bilgi İşlem Müdürü

                                            TBB | iii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10