Page 11 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 11

BELEDİYELERDE MUHASEBE UYGULAMALARI
        3.2.43. Gayri Safilik İlkesi........................................................................................................................................ 85
        3.2.44. Taahhütler İle Garantilerin Kaydı ve Değerlemesi....................................................................................... 85
        3.2.45. Koşullu Varlıkların Kaydı ve Değerlemesi ................................................................................................... 86
        3.2.46. Şartlı Bağış ve Yardımlar............................................................................................................................. 86
        3.2.47. Diğer İdare, Kurum ve Kuruluşlara Verilecek Paylar.................................................................................... 86
        3.2.48. Bütçe Ödenek İşlemleri............................................................................................................................... 86
        3.2.49. Kesin Hesap................................................................................................................................................ 87
        3.2.50. Hesap Verme Sorumluluğu......................................................................................................................... 87

      3.3. Yevmiye Sistemi............................................................................................................................................. 87
        3.3.1. Yevmiye Sistemi, Muhasebeleştirme Belgeleri ve Açılış Kayıtları ................................................................. 87
        3.3.2. Kullanılacak Defterler ve Kayıt Düzeni .......................................................................................................... 88
         3.3.2.1. Yevmiye defteri..................................................................................................................................... 88
         3.3.2.2. Büyük defter ......................................................................................................................................... 88
         3.3.2.3. Kasa defteri........................................................................................................................................... 89
         3.3.2.4. Yardımcı hesap defterleri...................................................................................................................... 89


                         4. BÖLÜM:

                        DÖNEN VARLIKLAR

      4.1. Hazır Değerler Grubu...................................................................................................................................... 93
        4.1.1. (100) -Kasa Hesabı........................................................................................................................................ 94
         4.1.1.1. Tahsilat-Takipli Alacaklar Tahsilat-Tahakkuk Bordrosu (Örnek-40)......................................................... 97
         4.1.1.2. Alındılar:............................................................................................................................................... 97
         4.1.1.3. Kasadan Yapılacak Ödemeler ve Düzenlenecek Belgeler...................................................................... 97
         4.1.1.4. Kasa Tahsilatının Bankaya Yatırılması ................................................................................................... 98
         4.1.1.5. Veznedarın Kasa İhtiyacı İçin Bankadan Alacağı Paralar........................................................................ 98
         4.1.1.6. Kasaların Kapanması, Sayımı ve Mevcudunun Müşterek Muhafaza Altına Alınması............................. 98
         4.1.1.7. Belgelerin Muhasebeye Verilmesi ........................................................................................................ 99
         4.1.1.8. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerince Tahsil Olunacak Paralar,
         Düzenlenecek Alındı, Defter ve Belgeler:........................................................................................................... 99
        4.1.2. (101) Alınan Çekler Hesabı ......................................................................................................................... 100
        4.1.3. (102)-Banka ve (103)-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)........................................................ 103
        4.1.4. (104)-Proje Özel Hesabı.............................................................................................................................. 106
         4.1.4.1. 104- Proje Hesabının İşleyişi............................................................................................................... 107
         4.1.4.2.Krediler................................................................................................................................................ 108
         4.1.4.3. Merkezi Yönetim Kuruluşlarında Hibeler............................................................................................ 109
         4.1.4.4. Belediyelerde Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Kaydı .......................................................... 111
        4.1.5. (105)-Döviz Ve (106)-Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-) .......................................................................... 114
        4.1.6. (108) Diğer Hazır Değerler Hesabı.............................................................................................................. 119

                                            TBB | ix
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16