Page 10 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 10

BELEDİYELERDE MUHASEBE UYGULAMALARI
         3.2.3.2. Muhasebe Yetkilisinin Nitelikleri ve Atanması...................................................................................... 70
        3.2.4. Muhasebe Politikaları................................................................................................................................... 70
        3.2.5. Bütçe............................................................................................................................................................. 70
        3.2.6. Öz Kaynak:.................................................................................................................................................... 71
        3.2.7. Gelir.............................................................................................................................................................. 71
        3.2.8. Gider............................................................................................................................................................. 72
        3.2.9. Ekonomik Sınıflandırma ............................................................................................................................... 73
        3.2.10. Bütçe Geliri ................................................................................................................................................. 73
        3.2.11. Bütçe Gideri................................................................................................................................................ 73
        3.2.12. İz Bedeli...................................................................................................................................................... 74
        3.2.13. Maliyet Bedeli............................................................................................................................................. 75
        3.2.14. Gerçeğe Uygun Değer................................................................................................................................. 75
        3.2.15. İtibari Değer................................................................................................................................................ 75
        3.2.16. Defter Değeri .............................................................................................................................................. 75
        3.2.17. Mali Yıl........................................................................................................................................................ 75
        3.2.18. Faaliyet Dönemi.......................................................................................................................................... 76
        3.2.19. Hesap Dönemi............................................................................................................................................ 76
        3.2.20. Muhasebe İşlemi ........................................................................................................................................ 76
        3.2.21. İşlemlerin Belgeye Dayanması ve Belge Düzeni......................................................................................... 76
        3.2.22. Kayıt Zamanı, Kamu Gelir ve Giderleri İle Bütçe Gelir ve Giderlerinin Yılı................................................................ 77
        3.2.23. Kayıt Sistemi............................................................................................................................................... 77
        3.2.24. Kayıt Düzeni ve Kayıt Düzeltmesi................................................................................................................ 79
        3.2.25. Yabancı Para Cinsinden Yapılan İşlemler ve Kur Değişiklikleri ................................................................... 80
        3.2.26. İç İmkânlarla Üretilen Maddi Duran Varlıklar.............................................................................................. 80
        3.2.27. Yatırım Amaçlı Varlık Edinimleri ................................................................................................................. 80
        3.2.28. Mali Varlıklar ve Sınıflandırılması............................................................................................................... 80
        3.2.29. Mali Olmayan Varlıklar ve Sınıflandırılması................................................................................................ 80
        3.2.30. Maddi Duran Varlıkların Kayıt Değerleri ..................................................................................................... 81
        3.2.31. Maddi Duran Varlıklar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamalar..................................................................... 82
        3.2.32. Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Kayıt Değerleri..................................................................................... 82
        3.2.33. Amortisman ve Tükenme Payı Uygulaması................................................................................................. 82
        3.2.34. Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması.............................................................................................................. 82
        3.2.35. Amortismana Tabi Varlıkların Kullanım Sürelerinin Değişmesi .................................................................. 83
        3.2.36. Ödenemeyen Giderler ve Emanet Hesapları............................................................................................... 83
        3.2.37. Değer ve Miktar Değişimleri....................................................................................................................... 84
        3.2.38. Mübadele İşlemlerinden Sağlanan Gelirler................................................................................................ 84
        3.2.39. Borçlanma ve Borçlanma Maliyetleri .......................................................................................................... 84
        3.2.40. Faiz Giderleri ve Faiz Gelirleri...................................................................................................................... 85
        3.2.41. Sübvansiyonlar ve Transferler..................................................................................................................... 85
        3.2.42. Sosyal Yardımlar ......................................................................................................................................... 85


      viii | TBB
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15