Page 9 - Belediyelerde İmar ve Parselasyon Planlarının Yönetimi
P. 9

BELEDİYELERDE İMAR VE PARSELASYON PLANLARININ YÖNETİMİ
      3.6. Kurum Bünyesinde Şehir Plancısı İstihdam Edilmesi Gerekli midir? ..... 37
      3.7. Belediyelerde İmara İlişkin Kararların Alındığı Organlar Hangileridir? .... 37
      3.8. Belediye Kanununda İmar Konularında
      Belediye Meclislerinin Görevleri Nelerdir? ........................................................ 38
      3.9. İmarla İlgili Konularda Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri Nelerdir? .... 39
      3.10. Büyükşehir Belediyelerinde İmara İlişkin
      Kararların Kesinleşme Süreci Nasıldır? .............................................................. 43
      3.11. Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Sadece
      Büyükşehir Belediyeleri Kapsamında mı Belirlenir? ........................................ 43
      3.12. 5216 Sayılı Kanunun Ek Madde 3 Kapsamında
      Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alanların Onay Süreci Nasıldır? ............... 44
      3.13. 5216 Sayılı Kanunun Ek Madde 3’ü Kapsamında Büyükşehir
      Belediyelerince Belirlenecek Kırsal Mahalle ya da
      Kırsal Yerleşik Alan Tanımları Hangi Muafiyetlere Sahiptir?......................... 44
      3.14. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde
      Kırsal Yerleşik Alanlar Nasıl Belirlenebilir? ...................................................... 45
      3.15. Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan
      Tanımı ve Sınırlarının Belirlenmesi İçin Ön Koşullar Nelerdir? ..................... 46
      3.16. Her Belediye İmar Planı Yapmaya/Yaptırmaya Mecbur mudur? ............... 47
      3.17. Belediyelerin İmara İlişkin Konuları İmar Komisyonuna Havale
      Edilerek Görüşülmesini Sağlamadan ve Raporlarını Almadan Belediye
      Meclislerinde Karara Bağlamaları Mümkün müdür? ....................................... 47
      3.18. İmarla İlgili Konularda
      Belediye Encümenin Görevleri Nelerdir? .......................................................... 47
      3.19. Belediye Encümeninin İmar Kanunu’ndan
      Gelen Görevleri Nelerdir? .................................................................................... 48
      3.20. İmara İlişkin Konularda Mevzuatta Geçen
      “İlgili İdare” Konusu Nasıl Anlaşılmalıdır? ...................................................... 50
      3.21. Plan İşlem Numarası Nedir? ....................................................................... 51
      3.22. Plan İşlem Numarası Planlama İşleminin
      Hangi Aşamasında Alınmalıdır? ......................................................................... 51
      3.23. Daha Önceden Plan İşlem Numarası Alınmadan Onaylanan Mekansal
      Planlara İlişkin Plan İşlem Numarası Alınması Gerekli midir? ...................... 52
      3.24. İmar Kanunu Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması ile İlgili
      Olarak Hangi Hükümlere Uyulması Gerektiğini Bildirmektedir? ................. 52
      3.25. İmar Planlarının veya Değişikliklerinin Belediyede
      Askıya Çıkartılarak İlan Edildiğinin Bildirilmesi Yeterli midir? .................... 54
      3.26. Kesinleşen İmar Planlarının Dağıtımı Nerelere Yapılır? Zorunlu mudur? ... 54


                                   TBB | vii
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14