Page 8 - Belediyelerde İmar ve Parselasyon Planlarının Yönetimi
P. 8

BELEDİYELERDE İMAR VE PARSELASYON PLANLARININ YÖNETİMİ
      2.8. Bakanlığın Görev ve Yetkileri Sadece Cumhurbaşkanlığı
      1 No’lu Kararnamesinde mi Yer Almaktadır? ................................................... 18
      2.9. Özel Sektörün Hazırlattığı ve Belediyesine Sunduğu İmar
      Planı/Değişikliğine Ait Başvurularda Bakanlığa Verilen Bir Yetki
      Bulunmakta mıdır? ................................................................................................ 19
      2.10. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İmara
      İlişkin Konularda Yetki ve Sorumluluğu Tamamen Aldığı Konular Var
      mıdır?....................................................................................................................... 20
      2.11. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Oluşturulmasında
      Bakanlığın Rolü Nedir? ......................................................................................... 21
      2.12. İmar Kanunu’nda İmar Planları ile İlgili Olarak
      Bakanlığın Yetkileri Nelerdir? ............................................................................. 21
      2.13. Bakanlığın İmar Planlarının Yapılması Konusunda
      Belediyelere Talimat Verme Yetkisi Var mıdır? ................................................ 22
      2.14. Sınırdaş Belediyeler Arasında Görev ve Yetkileri
      Bakımından İhtilaf Çıkması Durumunda İhtilafı Kim Çözebilir?................... 22
      2.15. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir? ................ 23
      2.16. Bakanlığın Yerel Yönetimleri Denetleme Yetkisi Var mıdır? ................. 23
      2.17. İl Özel İdarelerinin Yetkili Olduğu Alanlar Nerelerdir? ......................... 26
      2.18. Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu’nun
      İmar ve Uygulamaları Konularında Ortak Hususları Nelerdir? ..................... 26
      2.19. İl Özel İdarelerinde İl Çevre Düzeni Planının
      Onay İş ve İşlemlerinde Süreç Nasıl İşlemektedir?........................................... 28
      2.20. Belediye Mücavir Alanlarının Oluşturulması Süreci Nasıldır? .............. 28
      2.21. Mücavir Alanlarda İmar Konularına ilişkin Yetkiler Nasıl Kullanılır? . 29
      2.22. Belediyelerde İl Çevre Düzeni Planı Onay Süreci Nasıl Gerçekleşir? ... 29


                     3. BÖLÜM:
        İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI SÜRECİ İLE YEREL
          YÖNETİMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
      3.1. Planların Hazırlanması Konusunda Ön Koşullar Nelerdir ? .................... 32
      3.2. İmar Planlarını Kimler Hazırlayabilir? Plan Hazırlamaya
      Yetkili İdare ve Müelliflerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? ................... 33
      3.3. Plan Müellifleri Planları İmzalamak Zorunda mıdır? ............................... 34
      3.4. İmar Planlarının Tamamında Plan Müelliflerinin
      Yeterlilik Belgesi Aranıyor mu? ........................................................................... 35
      3.5. İmar Planı Hazırlanması Gereken Alanların Müellif Yetkilendirmesine
      Olanak Sağlayan Karne Gruplandırmasını Kim, Nasıl Yapacak?................... 35


      vi | TBB
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13