Page 7 - Belediyelerde İmar ve Parselasyon Planlarının Yönetimi
P. 7

BELEDİYELERDE İMAR VE PARSELASYON PLANLARININ YÖNETİMİ
                   İÇİNDEKİLER


      ÖNSÖZ ........................................................................................................ iii
      İÇİNDEKİLER ............................................................................................. v

      GİRİŞ ............................................................................................................ 1

                     1. BÖLÜM:
                TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI
      1.1. Merkezden Yönetim ......................................................................................... 5

      1.2. Yerinden Yönetim ............................................................................................. 5
      1.3. İl İdaresi .............................................................................................................. 6
      1.4. İl Özel İdaresi .................................................................................................... 6
      1.5. Belediye .............................................................................................................. 8
      1.6. Köy .................................................................................................................... 10

                    2 . BÖLÜM:
        İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI, ONAYLANMASI,
        UYGULANMASI VE DENETLENMESİ HAKKINDA ÇEVRE,
         ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞININ
                    YETKİLERİ
      2.1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İmar Planlaması ile
      İlgili Kural Koyma Görev ve Yetkileri Nelerdir? .............................................. 13
      2.2. Bakanlıkça Belirlenen Alanlarda İmar Planlaması ve Uygulamaları
      Konusunda Yetki Hangi İdarededir? .................................................................. 14
      2.3. Devlete Ait Arsa ve Arazilerde Planlama ile Yapı Ruhsatı
      Verme Görev ve Yetkileri Hangi Kurumdadır? ................................................ 15
      2.4. Maliklerince Hazırlanan İmar Planı veya Değişiklikleri
      İdarede Süresiz Bekletilebilir mi? ........................................................................ 15
      2.5. Parsel Maliklerinin Yapı Ruhsatı Taleplerinin İdarece
      Sonuçlandırılmasında Maksimum Süre Var mıdır? ......................................... 15
      2.6. Depreme Karşı Dayanıksız Yapılar ile Riskli Alan ve Riskli Yapılar
      Konusunda Bakanlığın Görevleri Nelerdir? ...................................................... 16
      2.7. Bakanlık, Re’sen Yaptığı Mekansal Planlama ve Uygulama
      İşleri Konusunda İlgili Yerel Yönetimlerin Görüşünü Almalı mıdır? ............ 17


                                   TBB | v
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12