Page 5 - Belediyelerde İmar ve Parselasyon Planlarının Yönetimi
P. 5

BELEDİYELERDE İMAR VE PARSELASYON PLANLARININ YÖNETİMİ
                    ÖNSÖZ

          Bu kitabın hazırlanma aşaması çok yeni değildir. Ancak, 2017
      yılından itibaren imar konularını içeren mevzuatta sıklıkla değişiklik-
      ler yapılmış, yapılmaya da devam edilmektedir. Bu nedenle bir yerden
      başlamam gerekiyordu ve başladım.
          Bu kitabı yazmaktaki amacım; uygulama aşamasında fark edi-
      lemeyen ayrıntıları soru ve cevaplar şeklinde biraz daha anlaşılabilir
      hale getirmektir. Kitapta belirtilenler mümkün olduğunca yorum ka-
      tılmaksızın uygulanması gereken hususlardır. Ancak; temel kurallar
      hariç, imar konularına ilişkin incelenen her konunun içeriği farklı ola-
      bileceğinden, bağlantılı olduğu diğer mevzuat hükümleri ile varsa
      benzer yargı kararlarına göre de değerlendirilmesi gerekmektedir. Her
      konu kendi gerekçesiyle bir bütün olduğundan konu benzermiş gibi
      görünse de varılan sonuç farklı olabilmektedir. İmar konularının de-
      ğerlendirilmesinde ve karar alma süreçlerinde şablon sebep ve sonuç
      beklenmemelidir. Ayrıca belirtmek isterim ki; imar mevzuatı çok sık
      değişikliğe uğradığından değerlendirilen konunun halen güncel mev-
      zuatta geçerliliğini koruyup korumadığının tarafınızdan tespit edil-
      mesi gerekmektedir.
          Kitabın yazım sürecinde bana desteğini esirgemeyen ve beni
      teşvik eden aileme, Türkiye Belediyeler Birliği aileme ve sonsuz soru-
      larıyla beni zenginleştiren siz meslektaşlarıma teşekkürü borç bilirim.
      Kullanıcılara yol göstermesi dileğiyle…


                                  Ayşe ÜNAL
                                  Şehir Plancısı,
                            Gayrimenkul Geliştirme ve
                              Yönetimi Bilim Uzmanı
                                   TBB | iii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10