Page 15 - Belediyelerde İmar ve Parselasyon Planlarının Yönetimi
P. 15

BELEDİYELERDE İMAR VE PARSELASYON PLANLARININ YÖNETİMİ
      4.36. Parselasyon Planlarının Kadastro Kontrolünde
      İstediği Belgeler Nelerdir? .................................................................................. 126
      4.37. Parselasyon Planı Hazırlık Aşamasında
      Düzenleme Sahası İçerisinde Yer Alan Tescil Harici
      Arazilerle İlgili Nasıl Bir Uygulama Yapılacaktır?.......................................... 127
      4.38. Parselasyon Planlarının Hukuki Geçerliliği Nedir? ............................... 127
      4.39. Mahkeme Kararı ile İptale Konu Olan
      Parselasyon Planlarında Nasıl Bir Uygulama Yapılmalıdır? ......................... 128
      4.40. Hangi Parselasyon Planları Hatalı Parselasyon
      Planı Olarak Tanımlanmalıdır? .......................................................................... 129
      4.41. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında
      Yönetmelikten Önce Onaylanan Parselasyon Planlarında
      Uygulama Nasıl Gerçekleştirilecektir,
      İdareler Bu Konuda Yeniden Karar Alabilir mi? ............................................. 129
      4.42. Parselasyon Planının İptali Amacıyla Dava Açılması
      Parselasyon Planının Yürürlüğünü Durdurur mu? ........................................ 130
      4.43. Parselasyon Planı Yapılmış Olan Bir Parselde Uygulama İmar Planı ile
      Değişiklik Yapılarak, Parselin Büyüklüğüne ve Şekline Dokunulmadan
      Yapılan Değişikliklerde 3194 Sayılı Kanun’un 18’inci ve 19’uncu Maddesine
      Göre İşlem Yapılması Gerekli midir? ................................................................ 130
      4.44. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ve Uygulama
      İmar Planı Arasındaki İlişki Nasıl Açıklanabilir? ............................................ 132
      4.45. Düzenlemeye Giren Arazilerin %45’i Her
      Durumda Kamu Adına Alınmak Durumunda mıdır? ................................... 132


                     5. BÖLÜM:
                    SON SÖZLER


                     6. BÖLÜM:
                ÖRNEK YARGI KARARLARI
      6.1. Kaynakça ........................................................................................................ 150                                   TBB | xiii
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20