Page 14 - Belediyelerde İmar ve Parselasyon Planlarının Yönetimi
P. 14

BELEDİYELERDE İMAR VE PARSELASYON PLANLARININ YÖNETİMİ
      4.18. Parselasyon Planları Hazırlanırken Parsel Büyüklükleri
      Neye Göre Belirlenir? .......................................................................................... 120
      4.19. Parselasyon Planlarında Düzenleme Ortaklık Payında Kalan
      Arazilerde Ağaç, Duvar veya Bina Kaldığında Uygulama Nasıl Yapılacak? ...... 120
      4.20. Parselasyon Planlarında Maliklerin Yapısı veya
      İşgalleri Bulunduğunda Nasıl İşlem Yapılmalıdır? ........................................ 121
      4.21. Düzenlemeye Tabi Tutulması Gerektiği Halde Düzenlemeye
      Alınmamış Bir Parselin Sonradan Tespiti Durumunda 3194 Sayılı İmar
      Kanunu’nun 18’inci Madde Hükümlerinin de Tatbik Edilemediği
      Durumlarda Uygulama Nasıl Gerçekleştirilecektir? ...................................... 121
      4.22. Parselasyon Planı Sonucunda Ortaya Çıkan Kamulaştırma Bedeline
      Karşılık Arsa Verilebilir mi? ............................................................................... 121
      4.23. Parselasyon Planlarının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi
      Halinde Nasıl Bir Uygulama Yapılacaktır? ...................................................... 121
      4.24. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci Maddesinin Uygulanmasına
      Yönelik Yönetmelik Çıktı mı? ............................................................................ 122
      4.25. Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Tescilinde
      3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Amir Hükümleri Nelerdir? ............................ 122
      4.26. Parselasyon Planının Açıklama Raporunda
      Neler Yer Almalıdır? ........................................................................................... 123
      4.27. Parselasyon Planlarının Kontrolü
      Hangi Merci Tarafından Yapılır? ....................................................................... 123
      4.28. Parselasyon Planlarını Hazırlayarak Kontrol Eden
      ve Karara Bağlayan İdareler Dışında Başka Bir Kurumun
      Kontrol Yetkisi Var mıdır?.................................................................................. 124
      4.29. Parselasyon Planlarını Hazırlayan
      Meslek Grubu Hangisidir? ................................................................................. 124
      4.30. Parselasyon Planlarını Onamaya Yetkili
      Mercii Hangisidir ve Süreci Nasıl İşler? ........................................................... 124
      4.31. Parselasyon Planları da Uygulama İmar
      Planı Gibi Askıya Çıkartılmalı mıdır? ............................................................... 125
      4.32. Parselasyon Planları Hazırlanırken
      Onaylanmadan Önce Düzenleme Sınırı İçerisinde
      Kalan Hissedarları Bilgilendirmek Gerekli midir?.......................................... 125
      4.33. Kesinleşen Parselasyon Planlarının
      Dağıtımı Nerelere Yapılır? .................................................................................. 125
      4.34. Parselasyon Planlarının Düzenleme Sahası
      İçerisindeki Maliklere Tebliğ Edilmesi Zorunlu mudur? ............................... 126
      4.35. Belediyeler Parselasyon Planı İçin Yaptığı
      Masrafları Maliklerden Talep Edebilir mi? ...................................................... 126

      xii | TBB
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19