Page 13 - Belediyelerde İmar ve Parselasyon Planlarının Yönetimi
P. 13

BELEDİYELERDE İMAR VE PARSELASYON PLANLARININ YÖNETİMİ
                     4. BÖLÜM:
                PARSELASYON PLANLARI
      4.1. İmar Parselinden Ne Anlaşılmalıdır? ......................................................... 111
      4.2. Arsa İfadesi İmar Parselinden Farklı Bir Anlam mı İçerir? ..................... 111
      4.3. 3194 Sayılı Kanunu’un 15 ve 16’ncı Maddesine Göre Encümen
      Kararı Alınan Parseller İmar Parseli Olarak Kabul Edilebilir mi? ................ 111
      4.4. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15’inci Maddesine Göre Uygulama
      Görmüş Olan İmar Adalarında Uygulamaya Nasıl Devam Edilmelidir? ... 112
      4.5. 3194 Sayılı Kanun’un İfraz ve Tevhit Maddesi Olan 15 ve 16’ncı
      Maddelerine Göre Yaygın Olarak Yapılan Uygulamaların
      Bulunduğu Alanlarda İşlemler Nasıl Sürdürülecektir, Kanun’un 18’inci
      Maddesinden İstisna Tutulan Haller Nelerdir? ............................................... 112
      4.6. Parselasyon Planı Nasıl Tanımlanabilir,
      Onay Sürecinde Yetkili İdare Kimdir? .............................................................. 113
      4.7. Parselasyon Planlarında Maliklerin Tapulu Arazilerinden
      Bedel Ödenmeksizin Yapılan Kesintiler Hangi Amaçta Kullanılmak
      Üzere Neye Karşılık Olarak Kamuya Mal Edilmektedir? .............................. 114
      4.8. İmar Kanunu’nun 18’inci Maddesinde Bahsedilen Değer
      Artışı ile Kanun’un Değer Artış Payı Maddesi Olan
      Ek Madde 8’deki Uygulama Arasındaki Fark Nedir? .................................... 115
      4.9. Düzenleme Ortaklık Payı Hangi Kullanımlardan Oluşur? ..................... 115
      4.10. Parselasyon Planlarında Kamu Kuruluşlarına Ayrılan Alanlar Kamu
      Ortaklık Payı Olarak mı Ayrılacak? .................................................................. 117
      4.11. Parselasyon Planlarında Kamulaştırılacak Alan
      Oluşmayacak mı? ................................................................................................. 117
      4.12. Parselasyon Planı Yapılmadan İfraz ve Tevhit Maddesine
      Göre İmar Parseli Gibi Değerlendirilen Parsellerden Düzenleme Ortaklık
      Payı Alınabilir mi, Düzenlemeye Tabi Tutulabilir mi?................................... 119
      4.13. Parselasyon Planı Yapmaya Yetkili İdareler, Uygulama İmar Planı
      Kesinleştikten Sonra Parselasyon Planlarını Ne Kadar Süre İçerisinde
      Yapmak Zorundadır? .......................................................................................... 119
      4.14. Düzenlemeye Giren Parsellerden Düzenleme
      Ortaklık Payı Alınamaması Durumunda Nasıl
      Bir Yol İzlenecektir? ............................................................................................. 119
      4.15. Bedel Takdiri Nasıl Yapılacaktır? ............................................................. 119
      4.16. Parselasyon Planları Yapılırken Maliklere Ait Hisse
      Dağılımı İstenilen Yerde Verilebilir mi? ........................................................... 120
      4.17. Hisseli Arsa ve Arazilerde Hamur Kuralı mı Uygulanacak,
      Müstakil Parsellere Dönüştürülebilir mi? ........................................................ 120


                                   TBB | xi
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18