Page 12 - Belediyelerde İmar ve Parselasyon Planlarının Yönetimi
P. 12

BELEDİYELERDE İMAR VE PARSELASYON PLANLARININ YÖNETİMİ
      3.65. İmar Planı Revizyonu veya Yeni İmar Planlarında
      Bisiklet Yolu Ayrılmasına İlişkin Yükümlülükler Nelerdir? ........................... 90
      3.66. İmar Uygulamaları Bakımından Büyükşehir Belediyelerinin
      İlçe Belediyeleri Üzerinde Denetim Yetkisi Var mıdır? .................................... 90
      3.67. Büyükşehir Belediyesince Yapılan Denetim Sonucunda
      Eksiklik ya da Aykırılık Bulunması Durumunda
      Süreç Nasıl İşleyecektir? ....................................................................................... 91
      3.68. Büyükşehir Belediyesi Ruhsatsız ya da Ruhsatına Aykırı Binaların
      Yıkımıyla İlgili Eksiklik veya Noksanlık Tespit Ettiğinde İşlem Yapmaya
      Yetkili midir? .......................................................................................................... 91
      3.69. Çizili İmar Planlarının Üzerinde Yer Alan Rakam,
      Gösterim, İşaret ve Şekillerin Anlamı ................................................................. 92
      3.70. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Yürürlüğe Girmeden
      Önce Onaylanan İmar Planları Halen Yürürlükte, Uygulama Nasıl
      Yapılacaktır, Nelere Dikkat Edilmelidir? ........................................................... 92
      3.71. Belediye Meclislerinde Değiştirilerek Onaylanan
      İmar Planları Üzerindeki Değişiklikler Nasıl Anlaşılacaktır? ......................... 93
      3.72. Çok Eskiden Onaylanan İmar Planlarındaki Gösterim ve
      Anlatımlar ile Bugünkü Standart Gösterimlere Uyumlu Olmalı mıdır? ....... 94
      3.73. İmar Planları Üzerinde Yazan veya Çizili Olan
      Değerlerin Dışına Nasıl Çıkılır? ......................................................................... 103
      3.74. İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması
      Gereken Hususlar Nelerdir? .............................................................................. 103
      3.75. Uygulama İmar Planında Bulunan Sosyal ve Teknik Altyapı
      Alanlarının Yeri Değiştirilebilir mi veya Kaldırılabilir mi? ........................... 104
      3.76. Kat Adedi veya Bina Yüksekliğini Artıran
      Plan Değişiklikleri Yapılabilir mi? ..................................................................... 105
      3.77. İmar Planı Değişikliği ile İmar Planı Üzerinde
      Belirlenmiş Olan Yol Genişlikleri Değiştirilebilir mi? .................................... 106
      3.78. Öncelikle İmar Planı mı, Yönetmelik mi Uygulanır? ............................. 107
      3.79. İmar Planlarına İlişkin Meclis Kararlarının
      Yürürlüğü Konusunda Süre Aşımı Var mıdır? ............................................... 107
      3.80. İmar Planı Değişikliğine Dair Meclis Kararının Yargıda İptal Edilmesi
      Halinde Bir Önceki Plana Meclis Kararı Alınmaksızın Dönülerek İşlem
      Yapılabilir mi? ...................................................................................................... 108
      3.81. Taşınmaz Kültür Varlığı Olan Yapılarda İmar Planı ve
      Değişikliklerinde Takip Edilmesi Gereken Süreçler Nelerdir? ..................... 108
      3.82. İl Özel İdarelerinde İmar Mevzuatı İle İlgili Durum Nedir? ................ 109
      x | TBB
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17