Page 11 - Belediyelerde İmar ve Parselasyon Planlarının Yönetimi
P. 11

BELEDİYELERDE İMAR VE PARSELASYON PLANLARININ YÖNETİMİ
      3.47. Çizili İmar Planının Üzerindeki Bilgilerin İncelenmesi
      İmar Planının Değerlendirilmesi İçin Yeterli midir?......................................... 74
      3.48. İmar Planlarındaki Sağlık-Eğitim- Yeşil Alan-Ticaret ve
      Benzeri Kullanımlar (Kentsel-Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları)
      Hangi İlkelere Göre Belirlenmektedir? ............................................................... 74
      3.49. Nazım İmar Planında Gösterilen Teknik ve
      Sosyal Altyapı Alanlarının Konum ve Yerleri Değiştirilebilir mi? ................. 77
      3.50. Hangi Durumlarda Onaylı Nazım İmar Planında
      Değişiklik Yapılması Gereklidir, Hangi Aşamada Yapılmalıdır? ................... 78
      3.51. Tarım Arazileri Amacı Dışında Kullanılmak
      Üzere Planlanabilir mi? ......................................................................................... 78
      3.52. Bir İmar Planının Onaylı Plan Olduğu Nasıl Anlaşılır? .......................... 79
      3.53. İmar Planının İptali Amacıyla Dava Açılmış
      Olması O Plandaki Uygulamayı Durdurur mu? ............................................... 84
      3.54. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda
      İmara İlişkin Görev Yetki ve Sorumluluklar Nelerdir? .................................... 84
      3.55. Büyükşehir Belediyesi Kendi Sorumluluğunda ve Mülkiyetinde ve
      Hizmet Amaçlı Olan İmar Planı/Değişikliği Hazırlama ve Onaylama
      Konularında da İlçe Belediyesinin Meclis Kararlarına İhtiyaç Duyar mı? .... 85
      3.56. Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisindeki İlçe
      Belediyeleri İmara İlişkin Bir Konuda Meclis Kararı Alarak
      Uygulamaya Geçebilirler mi? .............................................................................. 86
      3.57. Büyükşehir Belediyeleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda Verilen
      Yetkilerden Hangilerine Sahiptir? ....................................................................... 86
      3.58. Büyükşehir Belediyeleri Kendileri Tarafından Yapılan ve İşletilen
      Alanlarda İlçe Belediyelerinden mi Ruhsat Almak Durumundadır? ............. 87
      3.59. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yer Alan
      İlçe Belediyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir? ....................... 87
      3.60. Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Bina veya
      Yapıların Yıkımında Görev ve Yetki Hangi Belediyeye Aittir? ....................... 88
      3.61. Büyükşehir Belediyelerinin Bisiklet Yolları Projelendirme ve
      Gerçekleştirme Yetkileri Var mıdır? .................................................................... 88
      3.62. Bisiklet Yollarına İlişkin Ulaşım Ana Planı
      Yapılması Gerekli midir? ...................................................................................... 88
      3.63. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Yapı Ruhsatı Aşamasında Elde Ettiği
      Gelirleri Otopark Yapımı veya Otopark Arazisini Temin Etmek İçin
      Kamulaştırma İşlemlerinde Kullanılabilir mi? .................................................. 89
      3.64. Büyükşehir Kapsamında Kalmayan Belediyeler Bisiklet Yollarına
      İlişkin Bir Yükümlülükleri Var mıdır? ................................................................ 90


                                   TBB | ix
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16