Page 10 - Belediyelerde İmar ve Parselasyon Planlarının Yönetimi
P. 10

BELEDİYELERDE İMAR VE PARSELASYON PLANLARININ YÖNETİMİ
      3.27. Kesinleşen İmar Planlarına Dava Açma Süresi Ne Kadardır? ................ 55
      3.28. Parsel Malikleri İmar Planı/Değişikliği Hazırlatarak Belediye
      /İl Özel İdarelerine Teklifte Bulunabilirler mi?................................................. 55
      3.29. İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin/Daire Başkanlıklarının
      Maliklerince Talep Edilen İmar Planı Tekliflerini veya
      Değişikliklerini Ret Etme Yetkileri Var mıdır? .................................................. 56
      3.30 . İmar Planlarında Ölçek Kademelenmesi ve Alt Ölçek
      Planlar Üst Ölçek Planlara Aykırı Hususlar İçerebilir mi? ............................. 56
      3.31. Nazım İmar Planının Hazırlanarak Onaylanması veya Değiştirilmesi
      için Onaylı ve Kesinleşmiş Çevre Düzeni Planının Bulunması Zorunlu
      mudur? .................................................................................................................... 57
      3.32. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hangi Hususları İçermelidir? ........... 57
      3.33. Uygulama İmar Planının Hazırlanabilmesi İçin Kesinleşmiş Nazım
      İmar Planının Bulunması Zorunlu mudur? ....................................................... 60

      3.34. Uygulama İmar Planı Hangi Hususları İçermelidir? ............................... 61
      3.35. Plan, Plan Hükümleri ve Açıklama Raporları Ayrı
      Ayrı Meclis Gündeminde Görüşülüp Onaylanabilir mi? ................................ 62
      3.36. Uygulama İmar Planı Üzerinde Gösterilen
      Sayısal Değerler Nasıl Hesaplanmaktadır? ........................................................ 65
      3.37. İmar Planında Kullanım Biçimi Belirlenmiş
      Parseller Plan Kararına Aykırı Bir Amaçla Kullanılabilir mi? ......................... 66
      3.38. Belediyeler Yönetmelik Çıkarabilirler mi, Yönetmelikler
      Hangi Karar Organı Tarafından Onaylanmalıdır? ............................................ 67
      3.39. İmar Planları Onaylandıktan Sonra İmar Programları
      Yapılması Zorunlu mudur? .................................................................................. 68
      3.40. İmar Planı Denetiminde, İncelenmesinde ve Değerlendirilmesinde
      Öncelikle İncelenmesi Gereken Belgeler Nelerdir? ........................................... 68
      3.41. Büyükşehir Belediyelerinde İlçe Belediyelerinin
      Meclis Kararı ile Uygulama İmar Planı Yürürlüğe Girebilir mi? .................... 69
      3.42. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
      Sunuş Yazı İçeriğinde Olması Gereken Asgari Bilgiler Nelerdir? .................. 70
      3.43. İmara İlişkin Konuların Tamamı İmar Komisyonu
      Tarafından Değerlendirilip Rapora Bağlanmalı Mıdır? ................................... 70
      3.44. Belediye Meclisi İmar Komisyonu Raporu
      Doğrultusunda mı Karar Vermelidir? ................................................................ 71
      3.45. Belediye Meclisleri İmara İlişkin Bir Kararı
      Değiştirebilirler mi? Ya da Ret Edebilirler mi? .................................................. 71
      3.46. Meclis Kararlarının ve İmar Komisyonu
      Raporlarının İçeriğinde Neler Olmalıdır? .......................................................... 72

      viii | TBB
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15