Page 1 - Belediyelerde İmar ve Parselasyon Planlarının Yönetimi
P. 1

TBB
                                                                TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
              1964 yılında Adana’da doğdu. Adana Kız L ses nde tamamladığı eğ t m n                Un on of Mun c pal t es of Türk ye
              tak ben Orta Doğu Tekn k Ün vers tes , M marlık Fakültes Şeh r ve Bölge Planla-
              ma Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. O tar hten t baren Ankara, Çankaya
              Beled yes , İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğünde 27 yıl görev yaptı. 2009-2014 yılları
              arasında Türk ye Beled yeler B rl ğ , Çevre ve Şeh rc l k Müdürü olarak k nc
              yönet c l k görev n sürdürdü. 2006-2008 yılları arasında; Gaz Ün vers tes ,
              Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulunda İmar ve Şeh rc l k ders n verd .
              2014-2016 (Temmuz) tar hler arasında Muğla Büyükşeh r Beled yes nde İmar
              ve Şeh rc l k Da res Başkanlığında Kurucu Da re Başkanı olarak görev ne devam
       Ayşe Ünal   ett .
              Ankara Ün vers tes , S yasal B lg ler Fakültes , Ernst Reuter İskan ve Şeh rc l k
              Araştırma ve Uygulama Merkez , Çevresel Etk Değerlend rmes Uzmanlık
              Programından 1998 yılında sert f ka aldı. Yüksek l sansını; Ankara Ün vers tes ,
              Fen B l mler Enst tüsü Gayr menkul Gel şt rme ve Yönet m Anab l m Dalında,
              “Ankara, Çankaya İlçes , Gecekondudan Çağdaş Konuta Projes n n Taşınmaz
              P yasasına Etk ler ” konusundak çalışmasıyla 2012 yılında tamamladı. Aynı
              anab l m dalında “Büyükşeh r beled ye yönet mler ne l şk n yasal düzenlemele-
              r n kırsal alanlara etk ler ; Muğla büyükşeh r beled yes örneğ ” konusunda             BELEDİYELERDE
              doktora çalışmasını tamamlamak üzered r.              BELEDİYELERDE İMAR VE PARSELASYON PLANLARININ YÖNETİMİ
              İmar ve Şeh rc l k konularında çok sayıda köşe yazısı ve makaleler bulunmakta-     İMAR VE PARSELASYON
              dır. Ulusal ve Uluslararası sempozyum, konferans ve kongrelerde b ld r ler
              sundu, Türkçe ve yabancı d lde yayınlandı. B rçok meslek sem nerde eğ t mc       PLANLARININ YÖNETİMİ
              olarak yer aldı. 2002 yılında meslektaşları le b rl kte “Beled ye İmar İşler El
              K tabı” ve 2009 yılında “Yerel Yönet mlerde İmar İş ve İşlemler n Denetleme
              Rehber ” s ml k tapları yayımlandı. Bu süreç çer s nde b rçok beled yeye mar
              ve şeh rc l k konularının uygulanması konularında destek verd .
              Halen Türk ye Beled yeler B rl ğ nde, b lg  ve tecrübeler n  Türk ye’dek  tüm
              beled yelerle paylaşarak  mar ve şeh rc l k konularının uygulanab lmes  ç n
              rehberl k etmekted r.
              Evl ve k s de Endüstr Mühend s olan k kız evlada sah pt r.

                                                                   Ayşe ÜNAL                                                Ayşe ÜNAL
                                                                    Ankara - 2022
   1   2   3   4   5   6