Page 9 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 9

Madde 36– Sevke memur ve erbaş ve erlere verilecek gündelik: ................. 166
      Madde 37– Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik:167

      Madde 38– Hayati tehlike arzeden hastalıklarla mücadelede yevmiye ....... 181
      Madde 39– Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği: ............... 182
      Madde 40– Memleket iç ve dışında mücbir veya zati sebepler ve vahim
      hastalıklar yüzünden yola devam edememe halinde yevmiye: .................... 186
      Madde 41– Kurumlarca temin edilen
      binalarda yatanların yevmiyelerinden yapılacak tenzilat: ............................. 188
      Madde 42– Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre: ................. 189
      Madde 43– Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı: .................... 199


                    BÖLÜM III
                   AİLE MASRAFI
      Madde 44– Aile masrafının miktarı:.................................................................. 201


                    BÖLÜM IV
               YER DEĞİŞTİRME MASRAFI

      Madde 45– Yurtiçinden yer değiştirme masrafı: ............................................. 202
      Madde 46– Yurtdışı yer değiştirme masrafı: .................................................... 209
      Madde 47– Hesaba esas tutulacak kilometre veya denizmili: ....................... 211


                     KISIM IV
                 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

      Madde 48– Memuriyet mahalli dahilinde
      seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler: .......................................... 215
      Madde 49– Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler: ..................... 219

      Madde 50– Fiilen arazi üzerinde çalışanların harcırahı:................................. 222
      Madde 51– Misafir ve Ziyaretçilere: .................................................................. 227
      Madde 52– Harcırahlarını diğer kanun hükümlerine göre alanlar:.............. 228
      Madde 53– : ........................................................................................................... 230

      Madde 54– Dışişleri Vekaleti memurları
      ve benzerlerinin takip edecekleri yol: ............................................................... 230

      Madde 55– Cenaze nakil masrafları: ................................................................. 231


                                   TBB | vii
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14