Page 8 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 8

Madde 17– Birlik halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı
      Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
      mensuplarının harcırahı:....................................................................................... 85
      Madde 18– Ehliyet tespiti, imtihan ve
      hava değişimi için başka yere gönderilenler ...................................................... 88
      Madde 19– Muvakkat vazife mahallerinde
      hastalananlara verilecek yevmiye: ...................................................................... 92
      Madde 20– Hastalara refakat halinde harcırah: ................................................. 93
      Madde 21– Yatacak yeri bulunmayan mahallerde muvakkat vazife: ............ 95

      Madde 22– Vazife mahallini terketmek
      mecburiyetinde kalanların harcırahı: .................................................................. 95

      Madde 23– Yurt içi ve dışı spor temaslarında harcırah: ................................... 96
      Madde 24– Müfettiş ve benzerlerinin aile ve yer değiştirme masrafı: ........... 98
      Madde 25– Başka yerde bırakılan aile efradı: .................................................... 98

      Madde 26– İzamından sarfınazar olunanların harcırahları: ............................ 99

                     KISIM III
                HARCIRAH UNSURLARI

                     BÖLÜM I
                    Yol Masrafı

      Madde 27– Yurt içinde yol masrafı: .................................................................. 114
      Madde 28– Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı: ..................................... 116
      Madde 29– Yurtdışında yol masrafı: ................................................................. 117

      Madde 30– Biletinin yemeksiz olarak alınması
      mümkün olmayan vasıtalarda seyahat: ............................................................ 127

      Madde 31– Parasız ve tenzilli tarife ile seyahatte yol masrafı: ...................... 127
      Madde 32– Hususi vazifeli emniyet mensuplarının yol masrafı: ................. 128

                    BÖLÜM II
                    Yevmiyeler
      Madde 33– Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı .................................. 129

      Madde 34– Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı: .............................. 140
      Madde 35– Hususi ehemmiyeti haiz
      merasimlere iştirak edeceklerin dış yevmiyeleri ............................................ 166

      vi | TBB
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13