Page 7 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 7

İÇİNDEKİLER


      ÖNSÖZ ............................................................................................. iii


                     KISIM I
                 UMUMİ HÜKÜMLER

      Madde 1– Kanunun şümulü:.................................................................................. 1
      Madde 2– Reisicumhurun seyahat masrafları: .................................................... 2
      Madde 3– Tarifler:.................................................................................................... 3
      Madde 4– Harcırah verilecek kimseler: .............................................................. 11

      Madde 5– Harcırahın unsurları: .......................................................................... 16
      Madde 6– Harcırah hesabında esas tutulacak yol: ............................................ 18
      Madde 7– Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar: .................................... 28

      Madde 8– Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı:................................ 33
      Madde 9– Daimi vazife harcırahının mebdei: .................................................... 40


                     KISIM II
          SEYAHAT VE VAZİFENİN MAHİYETİNE GÖRE
                VERİLECEK HARCIRAH
      Madde 10– Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve
      yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller: ................... 43
      Madde 11- Yol masrafı, yevmiye ve
      yer değiştirme masrafı verilmesini icabettiren haller: ...................................... 50

      Madde 12– Daimi veya muvakkat vazife halinde yolda veya vazifeye
      başlamadan vefat edenlerin harcırahı: ................................................................ 50

      Madde 13– Yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan veya yolda vefat
      halinde veyahut göreve başladıktan sonra vefat halinde aile harcırahı......... 50

      Madde 14- Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye): .................. 51
      Madde 15– Askeri birliklerde harekatta harcırah: ............................................ 83
      Madde 16– Aile ile birlikte oturulması yasak
      edilen bölgelere geliş ve gidişte aile harcırahı: .................................................. 84                                   TBB | v
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12