Page 5 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 5

ÖNSÖZ

         Yurtiçi ve yurtdışında sürekli ve geçici görevle görevlendirilen-
      lere ödenecek harcırahı düzenleyen 6245 sayılı Harcırah Kanunu 1
      Mart 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun’da, yürürlüğe
      girdiği tarihten günümüze kadar geçen 67 yıllık süre içinde birçok
      değişiklik ve ilaveler yapılmıştır. Ancak temel felsefesinde bir deği-
      şikliğe gidilmemiştir.
         Kitap; bütün bu değişiklik ve ilaveler dikkate alınarak, önce ka-
      nun maddesine, sonra maddenin açıklamasına, daha sonra varsa
      madde ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve son olarak da ilgili
      yargı kararlarına yer verilecek şekilde hazırlanmıştır.
         Yoğun bir emeğin ürünü olan bu kitabın bütün ilgililere yararlı
      olmasını diliyorum.

                                Bülent GEÇGEL


                                   TBB | iii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10