Page 20 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 20

AÇIKLAMALI VE İÇTİHATLI HARCIRAH KANUNU
      kazanabilmeleri memurlara harcırah verilmesini gerektiren hadise
      sırasında evlilik bağı ile bağlı bulunması ile mümkün kılınmış ve
      mezkur Kanun’un aile harcırahı verilemeyecekleri tek tek tek göste-
      ren 4’üncü maddesinin son fıkrasında çalışan eşlerden bahsedilme-
      miş ve bunların daimi ikamet maksadıyla celbedilmeleri lüzumuna
      dair Harcırah Kanunu’nda sarih veya zımni bir kayda da rastlanma-
      mış olduğu gibi, mezkur Kanun’un 59’uncu maddesinde harcırahın
      memurların gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilece-
      ği açıklanmış olup, bu madde hükmüne göre de aile harcırahının
      naklin vukubulması ile naklin daimi veya muvakkat oluşu aranmak-
      sızın tahakkuk ettirilmesi hükme bağlanmış bulunmaktadır.

      Sayıştay Genel Kurulunun 03.12.1981 tarihli ve 4145 sayılı Kararı:

         Yurt içinde ya da yurt dışındaki sürekli bir göreve yeniden ve-
      ya naklen atanan yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezleri değiştiri-
      len veyahut bu yerlerden yurt içindeki bir başka sürekli göreve ata-
      nan memur ve hizmetlilere, atandıkları yerlere gitmeleri koşuluyla,
      atama işleminin gerçekleşmesinden önce yeni memuriyet yerlerine
      gönderdikleri aile efradı için harcırah ödenmesi gerektiğine.

      Sayıştay Genel Kurulunun 13.11.1986 tarihli ve 4585/1 sayılı Kararı:

         Yetkili makamın onayına göre aynı ilçe hudutları içinde ilçe
      merkezinden köye, köyden ilçe merkezine veya köyden köye atanan
      memurlara, yeni görev yerleri "memuriyet mahalli" dışında olmak
      koşuluyla sürekli görev yolluğu ödenmesi gerektiğine oybirliğiyle
      karar verildi.


      Sayıştay Temyiz Kurulunun 20.12.1994 tarihli ve 23653 Tutanak
      No.lu Kararı:
         İnceleme ve araştırma yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen
      hesap uzmanlarına, Türkiye'ye dönüşlerinde beraberlerinde getirdik-
      leri veya nakliye firmalarına taşıttırdıkları limit fazlası eşyalara ait
      bagaj ücretlerinin ödenemeyeceği, (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları,
      1999: 169).

      Sayıştay Temyiz Kurulunun 17.04.2001 tarihli ve 25136 Tutanak
      No.lu Kararı:
         İlâmın 8’inci maddesinde;
         Belediye mücavir alanı içinde bulunan ve memuriyet mahalli
      sayılan Güzelyalı Mahallesinde geçici olarak görevlendirilen Dr. ... ile


      8 | TBB
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25